Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ская при­над­ле­жа­ла пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му Са­ров­ско­му, бы­ла его ке­лей­ной ико­ной. Еле­ем от лам­па­ды, го­рев­шей пе­ред этой свя­той ико­ной, пре­по­доб­ный по­ма­зы­вал боль­ных, ко­то­рые по­лу­ча­ли по­сле по­ма­за­ния ис­це­ле­ние. По­движ­ник на­зы­вал ико­ну «Уми­ле­ние» — «Всех ра­до­стей Ра­дость», и пе­ред ней он скон­чал­ся на мо­лит­ве 2 ян­ва­ря 1833 го­да. По­сле смер­ти пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма са­ров­ский на­сто­я­тель о. Ни­фонт от­дал свя­тую ико­ну «Всех ра­до­стей Ра­дость» сест­рам Ди­ве­ев­ской Се­ра­фи­мов­ской оби­те­ли.

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской, глас 4

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Перевод: К Богородице с сердечным сокрушением обратимся все, обремененные грехами, целуя Ее чудотворную икону Умиление и взывая со слезами: «Владычица, прими молитву недостойных рабов Твоих и подай нам, просящим, великую Твою милость».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской, глас 3

Ю́же подража́я непло́дную смоко́вницу,/ аз, окая́нный, умиле́ния плода́ отню́д не приношу́ и посече́ния страшу́ся,/ но, взира́я к чудотво́рней ико́не Твое́й Умиле́ния, Влады́чице,/ стеню́ от се́рдца и вопию́:/ умили́ся, Благосе́рдая,/ и мне, окамене́нному се́рдцем,// благоволи́ пода́ти душе́вное и серде́чное умиле́ние.

Перевод: Подражая неплодной смоковнице (Лк.13:6-9), я, окаянный, совсем не приношу плода смирения и боюсь усекновения, но, взирая на чудотворную икону Твою Умиление, Владычица, сердечно воздыхаю и взываю: «Помилуй, Милосердная, и меня, окаменевшего сердцем, облагодетельствуй и подай душевное и сердечное смирение».

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния Сокро́вище и ми́лости Исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, подаждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не ли́ши нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святая Богородичная Канавка

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

«О Канавке говорил мне батюшка, – говорит сестра Ксения Васильевна (монахиня Капитолина), – да и всем говаривал, что потому она так вырыта, что это самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел Себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли! «Стопочки Царицы Небесной, матушка!»

«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря»

«О Канавке говорил мне батюшка, – говорит сестра Ксения Васильевна (монахиня Капитолина), – да и всем говаривал, что потому она так вырыта, что это самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел Себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли! «Стопочки Царицы Небесной, матушка!»«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря»

В восточной части монастыря, за алтарем Преображенского собора, начинается святая Канавка. Батюшка Серафим по заповеди Матери Божией приказал обрыть Мельничную общину канавой в три аршина глубины и в три аршина ширины; при этом вынимаемую землю велел бросать вовнутрь обители, чтобы образовался вал высотою также в три аршина. Сестры медлили копать, и тогда преподобный духом перенесся в Дивеево и сам положил начало святой Канавке. Это было перед праздником Святой Троицы, 2 июня 1829 года. Одна из первых мельничных сестер рассказывала: «Как-то раз чередная сестра ночью вышла из кельи и видит, что батюшка Серафим в белом своем балахончике сам начал копать Канавку. В испуге и радости, не помня себя, вбегает она в келью и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописуемой радости бросились на то место и, увидав батюшку, упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его. Только лопата и мотыжка лежали перед нами на вскопанной земле. С аршин уже была выкопана Канавка». Аршин (71 см), прокопанный преподобным, и стал началом святой Канавки.

Сестры, пораженные таким чудом, не откладывая, принялись копать заповеданную Канавку. Рыли сестры эту канавку до самой кончины батюшкиной, к концу его жизни, по приказанию его, и зимой и летом не переставая, огонь брызгал от земли, когда топором ее рубили, но переставать не велел. Свой тяжелый трехлетний труд они завершили к празднику Рождества Христова 1833 года. Первая Канавка не была трехаршинной: где на аршин, а где и на поларшина вырыли ее сестры. Конец святой Канавки не достигал начала примерно на 125 метров, оставляя широкий проезд к мельнице. В этом промежутке в будущем следовало построить собор.

Батюшка Серафим положил начало Канавке

В восточной части монастыря, за алтарем Преображенского собора, начинается святая Канавка. Батюшка Серафим по заповеди Матери Божией приказал обрыть Мельничную общину канавой в три аршина глубины и в три аршина ширины; при этом вынимаемую землю велел бросать вовнутрь обители, чтобы образовался вал высотою также в три аршина. Сестры медлили копать, и тогда преподобный духом перенесся в Дивеево и сам положил начало святой Канавке. Это было перед праздником Святой Троицы, 2 июня 1829 года. Одна из первых мельничных сестер рассказывала: «Как-то раз чередная сестра ночью вышла из кельи и видит, что батюшка Серафим в белом своем балахончике сам начал копать Канавку. В испуге и радости, не помня себя, вбегает она в келью и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописуемой радости бросились на то место и, увидав батюшку, упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его. Только лопата и мотыжка лежали перед нами на вскопанной земле. С аршин уже была выкопана Канавка». Аршин (71 см), прокопанный преподобным, и стал началом святой Канавки.

Сестры, пораженные таким чудом, не откладывая, принялись копать заповеданную Канавку. Рыли сестры эту канавку до самой кончины батюшкиной, к концу его жизни, по приказанию его, и зимой и летом не переставая, огонь брызгал от земли, когда топором ее рубили, но переставать не велел. Свой тяжелый трехлетний труд они завершили к празднику Рождества Христова 1833 года. Первая Канавка не была трехаршинной: где на аршин, а где и на поларшина вырыли ее сестры. Конец святой Канавки не достигал начала примерно на 125 метров, оставляя широкий проезд к мельнице. В этом промежутке в будущем следовало построить собор.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская — образ Пресвятой Богородицы, который находился в келье преподобного Серафима Саровского.

Накануне праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста) Святейший Патриарх Кирилл объехал с иконой «Умиление» Москву. Патриарх обратился с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия.

Где находится:

Москва, Патриаршая резиденция в Чистом переулке, Владимирской церковь.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Фото: moseparh.ru

Умиление, или Елеуса (греч. Ελεούσα — милостивая, милующая, от έλεος — сострадание, сочувствие) — один из основных типов изображения Богородицы в русской иконописи. Также «Умиление» — название отдельных икон Богородицы. Например, Старорусская икона «Умиление» или «Умиление» Псково-Печерская.

Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская — нехарактерное изображение Богородицы. Обычно Дева Мария изображается с Младенцем Христом. Но сюжет этой иконы относится к моменту до рождения Христа, но уже после Благовещения, когда архангел Гавриил передал Богородице весть о скором рождении Спасителя.

История

По преданию, святой Серафим обрел икону в саровских лесах и повесил у себя в келье. Об «Умилении» появились записи в 1815 году, когда преподобный Серафим Саровский вышел из затвора и стал принимать у себя посетителей — их святой помазывал маслом от лампады, которая висела перед иконой. Святой называл ее «Всех радостей Радость». Стоя на коленях перед иконой «Умиление», святой Серафим скончался 15 января 1833 года. А в 1903 году Русская Церковь причислила Серафима Саровского к лику святых.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

После смерти святого Серафима икону передали в Дивеевский женский монастырь — это была его главная святыня. В 1927 году монастырь закрыла советская власть, а икону тайно хранили у себя благочестивые люди. В 1991 году икону передали Святейшему Патриарху Алексию II. Раз в год — в Великий пост, на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы — её привозят в Богоявленский Елоховский собор на богослужение, которое возглавляет Патриарх.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Подпись к иконе:

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Нимб На нимбе Божией Матери написаны слова из акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, Невесто Неневестная». Это поэтическая интерпретация приветствия Архангела Гавриила во время Благовещания: «Радуйся, Благодатная» (Лк 1:28).

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Три звезды — символ Святой Троицы, а также символы девства Богородицы.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Корона на голове Богородицы — символ Царицы Небесной. Именно так верующие часто обращаются к Деве Марии.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Сложенные крестообразно руки, наклон головы и опущенный взгляд изображают покорность воле Бога.

Интересный факт:

Оклад из драгоценных материалов для иконы подарил император Николай II. Он же был инициатором канонизации святого Серафима Саровского.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

В Православной Церкви приняты к почитанию несколько типов икон Богородицы «Умиление» (в греческой традиции — «Елеу́са»). Елеу́са (греч. Ελεούσα — милостивая от έλεος — сострадание, сочувствие) — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. На них Пресвятая Богородица обычно изображена по пояс и держит младенца — Спасителя — на руках и с умилением склоняется к своему Божественному Сыну.

Серафимо-Дивеевская икона «Умиление» отличается от остальных — на ней Божия Матерь изображена одна. Интересен тот факт, что иконографический тип данной иконы характерен скорее для Западного христианства, нежели Восточной традиции написания. По иконографии, она восходит к почитаемой в Литве и западной России Остробрамской иконе Божией Матери , от которой отличается отсутствием западных атрибутов — лунного серпа внизу и звезд вокруг нимба. Пресвятая Богородица изображена здесь в юном возрасте, в тот момент Ее жизни, когда Архангел Гавриил возвестил благую Весть о воплощении Сына Божия. Лик Святой Девы Марии задумчив, руки сложены на груди крестообразно, взгляд обращен вниз, глаза полузакрыты, а весь облик передает состояние глубокого смирения и любви. Над головой надпись слов из акафиста: «Радуйся, Невесто Неневестная!» Этот образ не относится к типу иконописи «Елеуса», тем не менее носит идентичное название.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. История написания и автор этой иконы неизвестны, ее происхождение датируется концом XVIII века.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Подвижник называл икону «Умиление» — «Всех радостей Радость», и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года. После смерти преподобного Серафима саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской Серафимовской обители. Они перенесли её в Свято-Троицкий собор Дивеевской обители, где икона находилась до советского периода. Для этого был отстроен специальный придел, а икону поместили в особый нарядный киот. С тех времен существует традиция: всем насельницам монастыря во время богослужения стоять за киотом Богородицы.

В 1902 году святой император Николай II преподнес в дар монастырю драгоценную золоченую ризу на икону «Умиление» и серебряную украшенную лампаду. В год, когда был прославлен Серафим Саровский, с богородичной иконы было сделано несколько точных списков, которые были отправлены в разные российские монастыри.

В 1927 году Дивеевский монастырь, где находился оригинал иконы «Радость всех радостей», был закрыт, но святой образ удалось тайно вывезти Дивеевской игуменье Александре в Муром. В течение десятилетий его хранили благочестивые люди.

В 1991 году чудотворный образ был передан Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, который поместил икону в Патриаршей церкви Владимирской иконы Божией Матери рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке, где она и находится в настоящее время.

По традиции, один раз в год – в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (5-я Неделя Великого Поста (суббота Акафиста)) – Предстоятель Русской Православной Церкви приносит Серафимо-Дивеевский образ Божией Матери «Умиление» на богослужение в московский Богоявленский кафедральный собор в Елохове для чтения перед нею Акафиста. В этот день чудотворный образ выносят для поклонения — приложиться к нему можно всем желающим православным христианам.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

В Дивееском монастыре сейчас находится точная копия чудотворного образа, которая считается одной из главных святынь Серафимо-Дивеевского монастыря. Монахини и насельницы женской обители считают ее своей Небесной Игуменьей.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Празднование Серафимо-Дивеевской иконе «Умиление» совершается 28 июля/10 августа.

Материал подготовил Сергей ШУЛЯК

для Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве

Молитва перед иконой икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская
О Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде конца покаяние, на моления наша умилосердися и радость в печали место даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякий беды, напасти, скорби, болезни и всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь.

Многие православные, для которых батюшка Серафим стал любимым святым, стремятся попасть в Дивеево не только в день его памяти. Не менее торжественно чествуется в Серафимо–Дивеевском монастыре и праздник в честь иконы Богородицы «Умиления». Это событие приходится на 10 августа.

Икона «Умиление»: значение образа, о чем молятся, в чем помогает?

В иконографии известно немало образов, объединенных под общим названием «Умиление». В традиционном варианте на иконе Богоматерь изображена с Младенцем: Они нежно прижимаются друг к другу щеками.

К таким иконам относятся Новгородская, Псково-Печерская, Галичская, Федоровская и несколько других малоизвестных икон.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

И только особняком в этом списке стоит ставший всем нам привычным, Серафимо–Дивеевский образ «Умиления».

Серафимо–Дивеевская икона Божией Матери «Умиление» является фрагментом иконы Благовещения. Ее автор, как и история создания образа, неизвестны, а время появления в иконографии датируют концом XVIII века. Также известно, что икона была писана на холсте, укрепленном на доске кипариса.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Трогательный образ представляет перед нами Богородицу в момент принятия Ею благой вести Архангела Гавриила. Ее смирение проникает в саму душу молящегося. Неудивительно, что батюшка Серафим особо почитал икону «Умиления» и молился перед ней ночами. А приходящих к нему за советом старец часто помазывал маслом из лампады, горящей перед любимым его образом, и люди получали исцеление.

После удивительной коленопреклоненной кончины преподобного Серафима Саровского перед образом «Умиления», икону передали Дивеевскому монастырю, где она и пребывала в Троицком соборе до самой революции.

Сейчас в Троицком соборе находится точная копия чудотворного образа. Эту икону писали с батюшкиной в начале XX веке, и она тоже является чудотворной. Каждое воскресенье перед ней служится особый молебен Божией Матери – Параклис.

Праздник в честь иконы Богородицы «Умиление» в Дивеево

Торжественное чествование иконы «Умиления» в Серафимо-Дивеевской обители происходит ежегодно 10 августа. Это почти такое же грандиозное событие, как и праздник батюшки Серафима.

Многие православные стараются приезжать в Дивеево в свой двухнедельный отпуск, чтобы от души помолиться и пробыть здесь от праздника до праздника. А кто–то, понимая, что не успевает на торжество 1 августа, обязательно приедет хоть на 10. И это того действительно стоит!

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Праздничные Богослужения начинаются, как и принято в Православной Церкви, накануне вечером и торжественно завершаются архиерейской Литургией в Троицком соборе, где правый боковой престол освящен в честь иконы Божией Матери «Умиления».

После Литургии совершается праздничный Крестный Ход по Канавке с чествуемой иконой.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

На него стекается такое количество народа, которое Святая Канавка не способна в себя вместить. И тогда те, кто только начинают Крестный Ход на Канавке видят, как священники и монахини завершают его и возвращаются в храм!

Значение иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» для Дивеевской обители и православных христиан

Икона эта считается покровительницей Серафимо-Дивеевского монастыря, и не случайно в этот день почти все сестры монастыря стараются принять Таинство Причастия на праздничной Литургии. И она действительно стала духовным символом Дивеева.

Но также надо отметить, что ещё при жизни святого преподобного Серафима Саровского возле нее получали исцеления многие больные. И эти чудеса происходят и в наши дни. О чем рассказывают письменные свидетельства, переданные в обитель, и украшения, подаренные иконе в благодарность об исцелении.

Все эти кольца, подвески, цепочки золотые и серебряные, с инкрустацией и без, можно увидеть лично: они находятся под стеклом точного списка с чудотворной иконы, который и находится в правом пределе Троицкого собора.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Перед иконой Богородицы «Умиление» молились об избавлении от бед и болезней. И все же богобоязненные люди отметили, что чаще просимое получают именно женщины. Так, девушки молятся перед Царицей Небесной о сохранении чистоты до брака и об удачном замужестве; те, кто собираются в монастырь, молятся о духовном вразумлении. Отчаявшиеся забеременеть, после усердной молитвы получают возможность зачать ребенка. Много женщин исцелилось от раковых опухолей и женских заболеваний.

Возможно, именно поэтому в народе родилась молва о том, что икона «Умиление» – икона женская. Хотя в действительности такое разделение произвести нельзя, ведь перед иконой молился и батюшка Серафим, и многие архиереи и священники в годы гонений.

Поэтому, если находясь в Дивеево у вас возникнет желание приобрести икону «Умиления» в подарок священнику или верующим друзьям, не сомневайтесь – это будет замечательный подарок.

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Согласно жизнеописанию составленному по воспоминаниям близко знавших Серафима Саровского людей, вся его жизнь проходила под покровительством Пресвятой Богородицы: Она и Господь наш Иисус Христос являлись ему в видениях, исцеляли от смертельных болезней . Преподобный Серафим Саровский владел не одной иконой Богородицы, у него их было несколько, но келейная икона Умиление занимала среди них особое место. Никто не знает откуда у батюшки Серафима появилась эта икона Умиление, сам же он называл этот образ Божией Матери «Радость всех Радостей»: елеем от лампады, которая горела перед иконой, отец Серафим помазывал больных, после чего они исцелялись. Некоторые получали утешение в скорбях, когда преподобный Серафим давал им приложиться к образу Царицы Небесной. 2 января 1833 года во время молитвы и отошел ко Господу преподобный Серафим Саровский.

Изображение Богоматери на иконе — поясное, тоесть в полурост, со сложенными руками на груди, немного наклоненной головой и опущенным взором без Богомладенца. Икона Умиление написана маслом на холсте, который закреплен на дощечке из кипариса, размером 67х49 сантиметров.

Сестрам Дивеевского монастыря батюшка постоянно говорил, указывая на икону Умиление: «Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной». После смерти отца Серафима икона Умиление была передана игуменом Нифонтом, осиротевшим сестрам в женский Дивеевский монастырь, основанный Серафимом Саровским и находившимся под его покровительством. По его благословению икона Умиление стала Верховной игуменьей монастыря, а настоятельницы его назывались наместницами Верховной игуменьи. Их место в соборе Живоначальной Троицы и в зимнем Тихвинском соборе находилось за большим киотом с иконой Умиление. Перед образом всегда теплилась лампада из серебра. Лампада была пожертвована императором Николаем II в октябре 1902 года. На чудотворную икону Умиление в Дивееве сделали серебрянную, золоченую ризу. Еще одну ризу с камнями подарил Николай II при прославлении Преподобного Серафима Саровского. Нимб на подаренной ризе выполнен в виде разливающихся лучей, которые сделаны из жемчуга и драгоценных камней. С чудотворной иконы Умиление дивеевские рукодельницы сделали много копий-списков, некоторые стали чудотворными.

В Троицком соборе икона Умиление имеет особый придел, были установленны дни празднования её — 29 июля и 9 декабря (день основания обители). Копия с этой иконы, занимает главное, основное место в Свято — Троицком соборе Дивеевского женского монастыря (она написана дивеевскими сестрами на рубеже XIX и XX веков с иконы Серафима Саровского и приняла на себя чудотворные свойства) в правом киоте, как указание на то, что Верховной Игуменией Дивеевской обители является Пресвятая Владычица наша Богородица. Воскресенье по заповеди отца Серафима, до начала литургии перед иконой служится нараспев Параклис (особое молебное пение по уставу Афонской горы).

В 1927 году монастырь в Дивееве закрыли, но игуменья Александра (Траковская) чудотворный образ (икона Умиление) в драгоценном окладе тайно вывезла в Муром. Ризу с иконы она закопала, а чудотворный образ остался вместе с матерью — игуменьей в ее келье.

Монастырь разогнали за неделю, а последняя служба перед разгоном была под праздник Рождества Богородицы 21 сентября. Сдесь же дивеевские сестры прощались, кланяясь друг другу в ноги и плача. На улицу их не выкинули, но условия поставили такие, что сама уйдешь: монашескую одежду не носить, в альтерных мастерских иконы снять, вместо них повесить портреты В.И. Ленина. В тот год в Дивееве жили в ссылке два владыки: епископ Серафим Звездинский и Архиепископ Зиновий Тамбовский. И они сказали сестрам: «Монашество с вас не снимаем: хоть и в миру, но монашество свое берегите. Теперь каждой из вас поднесена чаша, и кто как примет её: кто только к губам поднесет, кто лишь отхлебнет, а кто и до дна выпьет».

Иконы из монастырских храмов были собраны и свалены в церкви Рождества христова. К концу 1940 годов сроки заключения у многих ссыльных закончились, и они снова слетелись в Дивеево.

В 1941 году после смерти игуменьи Александры, чудотворный образ Божией Матери (икона Умиление) хранила монахиня Мария (Баринова), а в конце своей жизни она подарила святыню патриарху Пимену.

В 1991 году все дивеевские иконы в том числе икона Умиление были переданы Святейшиму Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II. И в настоящее время икона Умиление хранится в палатах Святейшего Патриарха — в церкви в честь иконы Владимирской Божией Матери. Раз в год — в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы — икона Умиление выносится на всеобщее поклонение в Патриарший Богоявленский собор в Москве.

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Умиление, икона Божией Матери. Келейный образ прп. Серафима Саровского

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Для размещения этой иллюстрации в статье в нужном месте укажите такой код: @17449@

Подпись к иллюстрации: Умиление, икона Божией Матери. Келейный образ прп. Серафима Саровского
Размер файла: 310.76 Кб
Кто разместил: Харин, Илья Николаевич
Дата размещения 23.12.2018 17:09:50

10 августа. ПРАВМИР. Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Святой Серафим называл икону «Умиление» — «Всех радостей Радость», и перед ней он скончался на молитве 15 (2) января 1833 года. Дивеевским сестрам […]

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

10 августа. ПРАВМИР. Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Святой Серафим называл икону «Умиление» — «Всех радостей Радость», и перед ней он скончался на молитве 15 (2) января 1833 года. Дивеевским сестрам батюшка неоднократно говорил, указывая на икону Божией Матери «Умиление»: «Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной». После смерти преподобного Серафима Саровский настоятель отец Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской обители.

Сейчас икона Божией Матери «Умиление» находится в Москве.

Образ, который находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря, написан дивеевскими сестрами на рубеже XIX и XX веков с серафимовской иконы.

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector