Окуджава молитва текст: булат окуджава молитва (красимир георгиев)

Булат Окуджава Молитва

„МОЛИТВА”
Булат Шалвович Окуджава (1924-1997 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

Щом още земята ни светла е, щом още е ярък ден,
Господи мой, дай ти всекиму да не е от нищо лишен:
ум дай в главата на мъдрия, на плахия кон да дадем,
дай пари на щастливия. И не забравяй за мен.

Щом още земята ни ведра е, Господи, в твоя е власт –
на властника дай влияние, да се навластва в сласт,
дай почивка на щедрия до края на този ден.
Каин дари с разкаяние. И не забравяй за мен.

Аз зная: ти всичко можеш, че мъдър си вярвам докрай,
тъй вярва убитият воин, че с подвига чака го рай,
тъй всяко ухо почита Божия плам незрим,
тъй вярваме ние самите, незнаейки що творим!

Господи, мой Боже, зеленооки мой,
щом може Земята тревожно да търси размах и покой,
щом още в гръдта й са жарки време и огън свещен,
дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен.
Дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен!

Штом о́ште земя́та ни све́тла е, штом о́ште е я́рък де́н,
Го́споди мо́й, да́й ти все́киму да не́ е от ни́што лише́н:
у́м дай в глава́та на мъ́дрия, на пла́хия ко́н да даде́м,
да́й пари́ на штастли́вия. И́ не забра́вяй за ме́н.

Штом о́ште земя́та ни ве́дра е, Го́споди, в тво́я е вла́ст –
на вла́стника да́й влия́ние, да се́ навла́ства в сла́ст,
да́й почи́вка на ште́дрия до кра́я на то́зи де́н.
Ка́ин дари́ с разкая́ние. И́ не забра́вяй за ме́н.

Аз зна́я: ти вси́чко мо́жеш, че мъ́дър си вя́рвам докра́й,
тъй вя́рва уби́тият во́ин, че с по́двига ча́ка го ра́й,
тъй вся́ко ухо́ почи́та Бо́жия пла́м незри́м,
тъй вя́рваме ни́е сами́те, незна́ейки што́ твори́м!

Го́споди, мо́й Бо́же, зеленоо́ки мо́й,
штом мо́же Земя́та трево́жно да тъ́рси разма́х и поко́й,
штом о́ще в гръдта́ й са жа́рки вре́ме и о́гън свеште́н,
да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н.
Да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н!

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Булат Окуджава
МОЛИТВА

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господи, – Твоя власть! –
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.

Я знаю: Ты все умеешь, Я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля еще вертится, И это ей странно самой,
Пока еще хватает времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня.
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня!

* (перевод с русского языка на английский язык: Людмила Пургина)

While the Earth is rounding, while the light is a glare,
God, please, give for everyone all things, that they don’t have.
To a wise man, please, give a wise head, to a coward – give a steed,
To a happy man – give a gold sack. And don’t forget ’bout me.

While earth is silently rounding, God, all power Thine!,
Let those, who like the power, to satiate rule in their life,
Let’s give to a lavish man – breathing-space to day’s end, to coming evening,
Let give to Kain – the repetance. And don’t forget ’bout me.

I know: You are so mighty, I believe in Your wit,
As soldier killed trusts in Paradise, which somewhere is fated to him,
As any a silent ear believes in Your silent speech,
As all we believe, but without mind about all our deeds!

God, oh my God, with green eyes, while the Earth’s turning well,
Though It self is in doubt, how It exists in that dwell,
While it is enough time for fire and time is not over still,
Let’s give a little for everyone. And don’t forget ’bout me.

* (экспромт: Метель Весеняя)

Вот и сбылась молитва – алчный хватает власть –
Все рвущиеся к власти – берут и воруют всласть.
Щедрые на Мальдивах – время идёт к закату,
Дворцы покупают, клубы – себе, а другим заплаты.
Трусливые за границу награбленное увезли,
Маски людей на лицах. А патриот в пыли.

* (экспромт: Михаил Брук)

«Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня».
* Это попросил Булат Окуджава.

«Что же сбылось из этого?
Дурак получил власть.
Трусливый урвал кучу денег.
Счастливый же шанс пропасть.

Понятно и мне досталось.
Тревоги, ошибки, долги.
Похоже, с молитвой напутали
Архангелы, слуги твои.

А потому, о Господи,
Возьми все назад, к чертям.
И без тебя Вездесущего
Устрою я жизнь, но сам».
* Это уже моя просьба.

—————
Булат Шалвович Окуджава е руски поет, писател и бард. Има грузински произход. Роден е на 9 май 1924 г. в Москва. По време на сталинските репресии през 1937 г. баща му е обвинен в шпионаж и е екзекутиран, а майка му е интернирана за 18 години в ГУЛАГ. През 1941 г. Окуджава се записва доброволец в Червената армия и участва в сраженията. След войната завършва филология в Тбилиския университет. Работи в издателство „Млада гвардия” и в сп. „Литературная газета”. Автор е на сборниците с песни и стихове „Март великодушный” (1967 г.), „Арбат, мой Арбат” (1976 г.), „Стихотворения” (1984 г.), „Избранное” (1989 г.), „Посвящается вам” (1988 г.), „Милости судьбы” (1993 г.), „Зал ожидания” (1996 г.), „Чаепитие на Арбате” (1996 г.) и др. и на историческите романи „Бедный Авросимов” (1969 г.), „Похождения Шипова, или Старинный водевиль” (1970 г.), „Путешествие дилетантов” (1976-1978 г.), „Свидание с Бонапартом” (1983 г.), „Упразднённый театр” (1993 г.). Умира на 12 юни 1997 г. във френския град Кламар.

Источник: http://www.stihi.ru/2012/12/29/6355

Песня Булата Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона»: история создания, текст

Окуджава и молитва — понятия неразделимые. Почти все тексты его песен носят характер лирической исповеди.

Булат Окуджава как автор молитвы

Биография

Литературная и музыкальная деятельность

Творческое наследие автора

Список художественных произведений Окуджавы довольно обширен.

Назовем лишь самые известные сборники стихов:

  • «Острова»;
  • «Веселый барабанщик»;
  • «По дороге в Тинатин»;
  • «Март великодушный».

Первые сочинения в прозе были посвящены детству и школе.

Особую популярность завоевали исторические романы:

  • «Бедный Авросимов»;
  • «Похождения Шипова»;
  • «Путешествие дилетантов»;
  • «Свидание с Бонапартом».

Музыкальная деятельность тоже была довольно заметной. В 1980-годах бард записал два диска-гиганта: «Песни и стихи о войне» и «Автор исполняет новые песни», куда вошли самые известные произведения.

Молитва

Сначала в названии стихотворения было лишь одно слово, потом добавилось второе и получилось — «Молитва Франсуа Вийона». Эта песня стала своеобразным гимном всех бардов.

История создания

Об этом неоднократно рассказывал сам автор в своих интервью, говоря, что он сочинял эту песню едва ли не 10 лет. Сначала появились слова, а музыка три года спустя. Впервые она прозвучала в 1967 году в Москве и Париже.

Происхождение названия

Многие думают, что это перевод чужих стихов. На самом деле это не так. «Молитву» не хотели печатать в атеистическом Советском Союзе, поэтому пришлось добавить имя средневекового французского поэта. Вот так и появилась название, которое мы знаем.

Текст песни

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Мудрому дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег.
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние.
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу.
И не забудь про меня.

Идея и суть

На первый взгляд может показаться, что это чисто религиозное произведение, поскольку оно содержит прямые обращения к Высшему существу: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой «, или вот еще — «Господи, дай же ты каждому, чего у него нет «.

Но это впечатление обманчиво, песня все же, в первую очередь, обращена к людям, каждый куплет заканчивается словами: «не забудь про меня».

Вот как объяснял смысл своего стихотворения сам автор:

Никакого отношения к Франсуа Вийону эта песня не имеет. Я написал стихи о себе, о своей жизни. Но в редакции не захотели это так печатать, и я назвал их «Молитва Франсуа Вийона». Но это было давно, теперь уже так не делают.

Жанр произведения

Видео песни

В этом видео вы услышите песню в исполнении автора.

Источник: http://proreligiu.club/obshestvo/muzika/molitva-bulata-okudzhavy.html

Булат Окуджава — Молитва текст песни

На странице представлен текст песни «Молитва» из альбома «Grand Collection» группы Булат Окуджава.

Текст песни

Пока земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня.
Пока земля еще вертится, —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть.
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье
И не забудь про меня.
Я знаю — ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он прживает в раю.
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим.
Господи, мой боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится
И это ей странно самой,
Пока еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня.

Источник: http://textypesen.com/bulat-okudzava/molitva/

Окуджава молитва текст

Текст песни Б. Окуджава — Молитва

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Мудрому дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег.
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние.
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу.
И не забудь про меня 🙂

Перевод песни Б. Окуджава — Молитва

(Перевод текста песни Б. Окуджава — Молитва на английский #english version, на английском языке)

Until the Earth is still spinning
Yet bright light
O Lord, let each of you
What he does not have
The wise give head
Cowardly let horse
Let the lucky money.
And don’t forget about me.

Until the Earth is still spinning —
O Lord, thy power! —
Let рвущемуся to power
Навластвоваться stories
Give a respite to the generous
At least until the outcome of the day
Cain give repentance.
And don’t forget about me.

I know: you can do anything,
I believe in your wisdom
As believes soldiers killed,
He lives in Paradise
As believes each ear
Quiet words of thy
As we believe and we ourselves
Not knowing what to do!

O Lord my God,
Green-eyed me!
Until the Earth is still spinning,
And it’s strange the
Until she had enough
Time and fire
Let you all a little.
And don’t forget about me 🙂

Не знаете кто поет песню Молитва? Ответ прост, это Б. Окуджава. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Б. Окуджава — Молитва уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Б. Окуджава — Молитва: [434]

Источник: http://textpesni2.ru/textpesni.php?songlyrics=96559657

Молитва (пока Земля еще вертится)

Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег.
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть!—
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние.
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу.
И не забудь про меня.

Источник: http://www.culture.ru/poems/14359/molitva-poka-zemlya-eshe-vertitsya

Булат Окуджава

Слова песни

Пока Земля еще
веpтится,
Пока еще яpок свет,
Господи, дай же ты
каждому
Чего у него нет.
Мудpому дай голову,
Тpусливому дай
коня,
Дай счастливому
денег
И не забудь пpо
меня.

Пока Земля еще
веpтится,
Господи, твоя
власть,
Дай pвущемуся к
власти
Навластвоваться
власть.
Дай пеpедышку
щедpому
Хоть до исхода дня,
Каину дай pаскаянье
И не забудь пpо
меня.

Я знаю ты все
умеешь,
Я веpую в мудpость
твою,
Как веpит солдат
убитый,
Что он пpоживает в
pаю.
Как веpит каждое
ухо
Тихим pечам твоим,
Как веpуем и мы
сами,
Не ведая что
твоpим.

Господи мой, Боже,
Зеленоглазый мой,
Пока Земля еще
веpтится
И это ей стpанно
самой,
Пока ей еще хватает
Вpемени и огня,
Дай же ты всем
понемногу,
И не забудь пpо
меня.
Дай же ты всем
понемногу,
И не забудь пpо
меня.

Источник: http://www.musiccircle.ru/OkudzhavaBulat/Molitva.htm

Булат Окуджава — Молитва текст песни

Текст

Пока Земля еще
веpтится,
Пока еще яpок свет,
Господи, дай же ты
каждому
Чего у него нет.
Мудpому дай голову,
Тpусливому дай
коня,
Дай счастливому
денег
И не забудь пpо
меня.

Пока Земля еще
веpтится,
Господи, твоя
власть,
Дай pвущемуся к
власти
Навластвоваться
власть.
Дай пеpедышку
щедpому
Хоть до исхода дня,
Каину дай pаскаянье
И не забудь пpо
меня.

Я знаю ты все
умеешь,
Я веpую в мудpость
твою,
Как веpит солдат
убитый,
Что он пpоживает в
pаю.
Как веpит каждое
ухо
Тихим pечам твоим,
Как веpуем и мы
сами,
Не ведая что
твоpим.

Господи мой, Боже,
Зеленоглазый мой,
Пока Земля еще
веpтится
И это ей стpанно
самой,
Пока ей еще хватает
Вpемени и огня,
Дай же ты всем
понемногу,
И не забудь пpо
меня.
Дай же ты всем
понемногу,
И не забудь пpо
меня.

Перевод

Before the Land
spinning,
Still bright light,
Lord, let
each
What he does not have.
Wise give a head
Cowardly give
horse
Happy
money
And don’t forget
me.

Before the Land
spinning,
O Lord, your
power
Let
power
To naplastovanija
power.
Give me a break
generous
At least until the end of the day,
Give Cain repentance
And don’t forget
me.

I know you all
can,
I believe in the wisdom of
your,
As a fallen soldier
killed,
He lives in
Paradise.
As he believes every
ear
Your softly spoken,
As we believe and
yourself
Not knowing what
create.

O Lord my God, my God,
My green-eyed,
Before the Land
spinning
And it’s weird
the,
While she still missing
Time and fire,
Let all
little by little,
And don’t forget
me.
Let all
little by little,
And don’t forget
me.

Источник: http://slushat-tekst-pesni.ru/bulat-okudzhava/molitva

Стихи и песни Булата Окуджавы

Молитва
(Молитва Франсуа Вийона)
(Франсуа Вийон)

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господи, — твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня.
дай же ты всем понемногу. И не забудь про меня.

Источник: http://www.bokudjava.ru/M_49.html

Текст песни Булат Окуджава — Молитва Франсуа Вийона

Молитва Франсуа Вийона

Пока земля ещё вертится,
Пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня.

Пока земля ещё вертится, —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть.
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье
И не забудь про меня.

Я знаю — ты всё умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он прживает в раю.
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим.

Господи, мой боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится
И это ей странно самой,
Пока еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня.
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня. Francois Villon’s Prayer

While the world is still turning ,
There are bright lights,
Lord, grant thou each
What it does not :
Smart give head
Timid a horse
Give fortunate money
And do not forget about me.

While the world is still spinning , —
Lord, your power ! —
Let those striving for power
Navlastvovatsya relish .
Give a break to the generous
Least for a day ,
Cain give repentance
And do not forget about me.

I know — you all know how,
I believe in your wisdom ,
How believes soldiers killed ,
That he przhivaet in paradise.
How believes each ear
Quiet your speeches ,
Like we believe, themselves ,
Not knowing what we do .

Lord, my God,
My blue eyed !
While the world is still spinning
And why it should ,
There are enough
Fire and time ,
Give you a little of everything
And do not forget about me.
Give you a little of everything
And do not forget about me.

Источник: http://songspro.ru/2/Bulat-Okudjava/tekst-pesni-Molitva-Fransua-Viyona

Молитва

исполнитель: Булат Окуджава

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет
Господи, дай же ты каждому чего у него нет
Умному дай голову, трусливому дай коня
Дай счастливому денег и не забудь про меня

Пока Земля ещё вертится, Господи, твоя власть
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня
Каину дай раскаянье и не забудь про меня

Я знаю, ты всё умеешь, я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю
Как верит каждое ухо тихим речам твоим
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой
Пока Земля ещё вертится и это ей странно самой
Пока ещё хватает времени и огня
Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня
Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня

Источник: http://minus1.ru/songs/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector