Икона казанской божьей матери в вырице

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании квартир, отелей на Tvil.ru.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

Икона казанской божьей матери в вырице

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Перевод:

Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской», глас 8

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь, и избавля́ет от вели́ких бед и зол// благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Перевод:

Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и богобоязненных рабов Своих.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Казанской»

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Икона казанской божьей матери в вырице

Казанский храм издалека манит паломника. Еще только подходя к нему, глядя на него снаружи, понимаешь, что внутри он необычайно уютен. И вот — крыльцо, паперть. Отворяется тяжелая дверь. Вошли. Постоим на пороге, осмотримся. Стены — цвета темного янтаря, гречишного меда. Теплый цвет. И теплеет еще больше от света, попадающего в храм через окна с желтыми стеклами. Потолок высок — строителям Казанского храма не было нужды «нахлобучивать» его низко: церковь строилась как летняя, заботиться о ее отоплении не предстояло (сейчас, впрочем, отопление в храме есть).

Икона казанской божьей матери в вырице

Впереди резной глыбой высится главный иконостас. Раньше в Казанской церкви был другой иконостас, двухъярусный, созданный по эскизу Красовского. Его невеликость, тонкая, деликатная, почти паутинная резьба, исполненная костромскими мастерами, — все это, возможно, более соответствовало строю деревянного дачного храма. Посмотрите, вот он, в Никольском приделе. Удивительная работа: резать-то приходилось дуб, а дуб — дерево ломкое, не то что липа, из которой обыкновенно и резали иконостасы. Но мастера безупречно справились со своей нелегкой задачей.

Икона казанской божьей матери в вырице

Нынешний иконостас, привезенный из Никольского храма при Доме призрения, который основали братья Николай, Александр и Георгий Брусницыны, гораздо более пышен. Его изготовили из мореного дуба в мастерской А. И. Циммермана под вполне определенные интерьеры. Но и с Казанским храмом он, несмотря на некоторую свою купеческую избыточность, свыкся, сроднился. Дерево приросло к дереву.

Икона казанской божьей матери в вырице

На Павловском проспекте города стоит большой старинный особняк синего цвета с зеленой крышей, башенкой со шпилем, балконами, резными перилами, красными кирпичными трубами с крестами. Он был построен в 1905 году. На его фасаде отчетливо видна надпись «Отрекайся от пьянства».
Это здание принадлежит Обществу духовных Христиан-Трезвенников Братца Иоанна Чурикова и, по сути, является храмом.

Икона казанской божьей матери в вырице

История общества связана с проповедью трезвости на основе Евангелия самарского крестьянина Ивана Алексеевича Чурикова (1861 – 1933 г.). По легенде, пережив озарение в 33 года, он стал проповедовать трезвость и исцелять от пьянства.
В настоящее время движение трезвенников-чуриковцев четко делится на два направления, между которыми существует отчетливое несогласие.

Икона казанской божьей матери в вырице

Неправославные чуриковцы, община которых находится в Вырице, – обожествляют Братца Иоанна Чурикова (называя его «Господь Братец Иоанн»), почитая его как воплощенного Сына Божия, отрицают ее Таинства и не признают Евхаристию в том виде, в каком его знает и практикует Церковь.
Богослужения проходят по воскресеньям. Перед собравшимися «иконостас»: в центре портрет Чурикова в полный рост, справа и слева от него иконы Христа и Богоматери, дальше Тайная вечеря, святитель Николай, еще одна икона Богоматери и Иоанн Кронштадтский. Перед иконами кафедра, на ней во время богослужения находится наставник общины.
Собрание начинается с пения общепринятых богослужебных песнопений, перемежающихся специфическими «чуриковскими» гимнами. Затем следует проповедь наставника с обильными цитатами из бесед братца. Далее следуют личные свидетельства исцелившихся от пьянства или наркомании и снова проповедь. Здесь-то и можно услышать слова о Втором Пришествии и обращение к братцу «Господь!», и многое другое…
В конце службы старец сжигает перед изображением Чурикова записки с просьбами об исцелениях от пьянства. А потом все подходят к наставнику, и он причащает народ сахаром, а некоторых помазывает маслом, тоже совсем как Чуриков.

Православные трезвенники Братца Иоанна Чурикова – верные члены Православной Церкви, участвующие в ее Святых Таинствах, в том числе Святом Причащении. Они почитают Братца Иоанна как человека праведной жизни, проповедовавшего Евангельскую нравственность и трезвый образ жизни.

Икона казанской божьей матери в вырице

Резные элементы здания великолепны.

Икона казанской божьей матери в вырице

Рядом с домом стоит высокая колокольня. Видимо я ошибся. Если верить avanturisto , то Высокое сооружение со словами Иоанна Богослова про источник воды это не колокольня, а водонапорная башня

Икона казанской божьей матери в вырице

На ней написан стих из откровения Иоанна Богослова: «…жаждущему дам даром от источника воды живой».

Икона казанской божьей матери в вырице

Ехали наощупь, водитель сказал, что навигатор намеренно выключил; экскурсовод всё время беспокоилась — там ли мы свернули, водитель молча двигался по улицам-дорогам, заросшим высоченными елями — иные корабельные сосны позавидуют. Я сразу поняла, в кого у меня на участке в Красницах такие здоровенные ели вымахали, а начинались с тонюсеньких, с черен от лопаты по обхвату, вместе с корой. Про ели к тому речь виду, что церковь искомая, немалой высоты, просто так не просматривается.
Но вот мы подъехали вплотную (нисколько не заблудившись, точно нас Александр доставил на место)

Церковь была заложена в 1913 году.
О судьбе её в лихие года можно почитать здесь:
Храм иконы Божией Матери Казанской в Вырице, там же икона Казанской.
Церковь деревянная, присказка «без единого гвоздя» была употреблена;
Не слишком обычная икона

Икона казанской божьей матери в вырице

Серафим Вырицкий

При крещении получил имя Василий, постригся в монахи, принял имя Варнавы, Серафимом стал по принятии схимы.
Подробно почитать о нём можно здесь: Жизненный путь
Св. прп. Серафима Вырицкого.

Икона казанской божьей матери в вырице

В церковной ограде находится часовня над могилой Серафима Вырицкого.

Верующие после молитв в часовне, над гробницей,
получали облегчение в болезнях и решении житейских проблем.

Для всех открыт доступ к источнику с чистейшей вкусной водой, люди приезжают на автомобилях, набирают крупными ёмкостями.
Я свою полулитровую бутылочку пополнила — как раз за двумя мужчинами,
которые заправляли пятидесятилитровый бочонок голубенький (на взгляд прикинула). Вода замечательная.
(В Израиле научили — без запаса воды в путь не пускаться; теперь и в нашем сыром климате всегда с собой питьё)

Тут же продавали пирожки местной выпечки.
Тоже набрали с собой.
upd. Вчера ездила в Гатчину, на обратном пути купила хлеб и плетёнку и немедленно вспомнила:
В Вырице, помнится, торгующий пирожками рассказывал нам – булочки с маком у них моментально разбирают, потому что мак замечательный, из самой Чуйской долины; мы печём – покупатели разбирают, мы опять печём, они опять разбирают.
(В следующий рассказ фраза приготовлена)
Желающие могли посетить трапезную; мы были сыты — пообедали после Гатчинского дворца, в близрасположенном кафе.

Довольные и счастливые пустились в обратный путь.
В восемнадцать ноль одну выгрузились на Московском проспекте у метро Московская.
Замечательная была поездка, но осталась одна достопримечательность не исследованной — Приоратский дворец.
Вчера побывала и там, и ещё погуляла по Гатчине.
Будет ещё рассказ.

Икона казанской божьей матери в вырице

Приветствую вас уважаемые читатели моего отзыва, в этом отзыве хочу поделиться своим впечатлением про Храм Иконы Казанской Божией Матери (Россия, Вырица)
В один из выходных дней вместе с супругой решили посетить Вырицу

А раз уж мы находились в Вырице за одно посетить этот православный храм.

Икона казанской божьей матери в вырице

Икона казанской божьей матери в вырице

Тем более он сделан полностью из дерева, как строили деревянные церкви Русского Севера (Вологде, Архангельске. ).

Храм этот относительно не большой рассчитанный всего на 700 человек.
В храме устроены три придела: главный — в честь Казанской иконы Божией Матери, отсюда собственно и название храма.Очень много паломников приезжают в этот храм, в особенности в праздник в честь Казанской Божией Матери
Ну и к различным мощам по молится, так как в храме имеются мощи святых, а именно
Серафима Вырицкого Серафима Саровского и так далее.
На территории храма так же можно найти скважину с питьевой святой водой, которой можно набрать себе домой, вода чистая, так же тут есть часовня и трапезная, где можно по обедать или по ужинать. Кладбище на территории тоже есть. Так же можно заглянуть в церковную лавки, где можно купить иконки, свечки, литературу и тд

Икона казанской божьей матери в вырице

Икона казанской божьей матери в вырице

Если вы будите в Вырице обязательно посетите этот храм.
А у меня на этом всё благодарю всех за внимание.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в пос. Вырица

Описание Церкви Казанской иконы Божией Матери в пос. Вырица

На значительном удалении от железнодорожной станции, в тиши окраины поселка сохранилась церковь во имя Казанской иконы Божией матери, которую старец Серафим когда-то спас от уничтожения. Церковь была заложена 14 июля 1913 года, и ровно через год, 6 июля 1914 года она была освящена. Чин освящения совершил епископ Гдовский Вениамин, впоследствии митрополит Петроградский, новомученник Российский. Всех посещающих Казанскую церковь охватывает восхищение красотой храма, окружающих его высоких сосен. Храм-шатер в древнерусском стиле, по проекту архитекторов М.В. Красовского и В.П. Апышкова, строили всем миром.

Икона казанской божьей матери в вырице

Паломнические поездки к Церкви Казанской иконы Божией Матери в пос. Вырица

Следующим этапом нашего путешествия стало паломничество в Вырицу — где служил и упокоился прп. Серафим Вырицкий. Подвижник почитается нашей церковью за высокий духовный подвиг и пророческие предсказания. Но самое замечательное то, что святой Серафим Вырицкий был современником наших бабушек и дедушек.

Он упокоился в 1949 году. В этом же году я родился. До Вырицы доехали на электричке (чуть больше часа езды с Витебского вокзала Санкт-Петербурга). От вокзала до Храма иконы Казанской Божьей Матери расстояние около 2,5 км. Поэтому Лена с вокзала взяла такси за 100 руб. И вскоре мы начали знакомство с огромным деревянным храмом.

Здесь же на территории захоронен преподобный Серафим Вырицкий. Над могилой великого Старца находится маленькая часовенька.

Икона казанской божьей матери в вырице

Часовня над могилой Александра Вырицкого

Вырица и Серафим Вырицкий место для паломничества

Сам храм иконы Казанской Божьей Матери расположен в дивном месте. Вокруг прекрасный сосновый лес. Мы наслаждались не только целебным свежим воздухом, но и живописными пейзажами. Красота и благодать, от которых захватывает дух! Такими запомнились мои первые впечатления от этого удивительного места.

Икона казанской божьей матери в вырице

Храм иконы Казанской Божьей Матери в Вырице

Храм святого Серафима Вырицкого в честь Казанской Иконы Божией Матери похож на деревянный шатер. Вход в него представляет собой оригинальное высокое крыльцо под двускатной крышей, ведущее в притвор. Внутри храм огромен. По моим прикидкам, одновременно здесь может молиться несколько сотен верующих (не меньше 500 человек). Все сделано из дерева. В этом храме в 1929 году сразу по переезду совершил богослужение старец иеросхимонах будущий святой Серафим Вырицкий.

Очень интересно изготовлен алтарь с тремя приделами.

Икона казанской божьей матери в вырице

Часть иконостаса Храма иконы Казанской Божией Матери

Главный – в честь Казанской иконы Божией Матери, слева в честь святителя Николая Чудотворца; справа в честь преподобных Серафима Саровского и Алексея, человека Божия. Высокие, украшенные деревянной резьбой, массивные двери алтаря подчеркивают мастерство и трудолюбие русских умельцев. На стенах висят рукописные иконы в деревянных окладах.

О службе, священнослужителях и моей исповеди

Вскоре началась служба. Праздновался день памяти 40 Севастийских мучеников. Служба была не только длинной, коленопреклонной при чтении молитвы Ефрема Сирина, но и торжественной. Народу было человек 150. Особенно нам понравился молодой дьякон. С одной стороны рослый, статный красавец, с запоминающейся внешностью. С другой стороны — обладатель музыкального громкого баритона. Конечно запомнился протяжный призыв: “Преклоните ваши колени…” тогда, когда нужно было встать на колени.

После этого мы слышали тихий звон колокольчика. И, конечно же, проникновенная молитва перед алтарем «Да исправится молитва моя …». У многих, находящихся в храме, текли слезы при слушании этой удивительной молитвы. Также ектеньи пел и другой, пожилой дьякон. Он по-видимому недавно был рукоположен. Потому что молодой красавец ему постоянно подсказывал: где нужно стоять, что нужно произносить в моменты службы.

Таинство покаяния

Так как рука у меня болела сильно, и я с большим трудом вставал на колени — решил исповедоваться. Но ко Причастию не готовился. Утром мы натощак выпили святой воды с кусочком просфоры. Исповедовался у батюшки, который многое мне разъяснил. Прежде всего, кратко рассказал ему о моменте появления боли в руке. Связал это с нехороших мыслями о мощах Александра Свирского.

Священник никакой связи в этих событиях не увидел. Меня он спросил, верю ли я в мистику? Потом заверил, что Бог Милосерден и не станет наказывать за плохие мысли. Мало ли на свете богохульников, которые словами и делами поносят Господа, причем никакой кары на этом свете не получают. Кроме того, он предположил, что руку я где-то зашиб и посоветовал ее полечить мазью из… аптеки. Поэтому на меня иерей произвел большое впечатление нестандартностью взглядов.

Литургия в храме святого Серафима Вырицкого в этот день была посвящена Дню памяти Сорока Мучеников Севастийских и закончилась раздачей верующим печенья в виде жаворонков.
И хотя мои дочери не разделяли взглядов молодого священника, я покорно позволил им продолжить мазать руку святым елеем от Иконы Божией Матери. На другой день боль в руке стала уменьшаться и через два дня рука вновь стала здоровой и подвижной.

Трапезная — обед вкусный, питательный, недорогой!

В небольшой трапезной при храме мы заказали постный обед из трёх блюд. Овощной салат, грибной суп, морковные котлеты с гречкой, хлеб, чай. Обслужили нас быстро. Еда была вкусной, сытной, недорогой. Кроме того, при выходе с территории храма торговал лоток со свежей выпечкой. Поэтому перед отъездом Лена в дорогу купила не только свежие вкусные булочки с яблочной начинкой, но и пирог с рыбой. Вся выпечка делается вручную с любовью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector