Молитва отче наш на арамейском языке

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

ἐλθετω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν
ἡ βασιλεία
καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας

На греческом языке
Русская транскрипция

Аясси́то то о́нома́ су

Элсэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин
И васили́а
Кэ и ды́намис
Кэ и до́кса
Ис тус эо́нас

Латинская транскрипция

Ayassíto to ónomá su

Elséto i vasilía su

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Óti sú éstin
I vasilía
Ke i dinamis
Ke i dóksa
Is tus eónas

Одна из самых сильных и универсальных православных молитв — «Отче наш». Здесь она представлена на арамейском языке с транскрипциями и ударениями.

На арамейском языке
Русская транскрипция

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́хТэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай
Мальчу́та
Ухе́йла
Утищбу́хта
Ль а́льам алльми́н.

Латинская транскрипция

Avvún dbishmáyya nitkáddah shimmúhTété Mal’chútuh

Névé sov-yánuh eychána dbishmáyya ab pára

Há lya lyáhma dsunkánan yumána

Wushyúkh lan hobéyn eychána dap áhnan shúklan hayyavín

Ulá t-álan lnis-yúna, ellyá pásan min bíshya.

Múdtul’ díluh hay
Mal’chúta
Uhéyla
Utishbúhta
L’ ál’am all’mín.

Метки

Рубрики

 • Прикольные (24)
 • Притчи (14)
 • Музыка, видео (12)
 • Ценности жизни (12)
 • М & Ж (11)
 • Искусство (11)
 • Религия (10)
 • Красиво (10)
 • Стихи (8)
 • Развлекушки (7)
 • Интересно (7)
 • Сила слова (6)
 • Весело о важном (6)
 • Животные (3)
 • Фото (3)
 • Креатив (1)

Музыка

Подписка по e-mail

Поиск по дневнику

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Трансляции

Статистика

Воскресенье, 03 Января 2010 г. 17:51 + в цитатник

Транскрипция и перевод

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

Πάτερ

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Транскрипция и перевод

ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пИрасмон —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого
(Мф. 6:9-13)

Pater

Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Транскрипция и перевод

пАтер нОстер, кви эс ин чЕлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифичЕтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЕниат рЕньум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин чЕло ет ин тЕрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм котидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис Одие. – дай нам сегодня
ет демИтте нОбис дЕбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут ет нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстрис. – должникам нашим
ет не нос индУкас – и не введи нас
ин тентациОнем, — в искушение
сед лИбера нос а мАло. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו הים, וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

Транскрипция и перевод

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
Таво малькутэха — придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла
Ки леха hамамлаха- потому что Твое Царство
Вэhагвура — и сила
Вэhатифъэрэт — и слава
Леольмэй — олямим.

Примерная транскрипция и перевод

(для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!

ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!

тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;

неве совьянух / да будет воля Твоя

эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.

Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь

юмана / нам днесь.

Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,

эйчана дап ахнан / якоже и мы

Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.

вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,

элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:

Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh. Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh: ei-chana d′bish-maiya: ap b′ar-ah. Haw lan lakh-ma d′soonqa-nan yoo-mana. O′shwooq lan kho-bein: ei-chana d′ap kh′nan shwiq-qan l′khaya-ween. Oo′la te-ellan l′niss-yoona: il-la paç-çan min beesha. Mid-til de-di-lukh hai mal-choota oo khai-la oo tush-bookh-ta l′alam al-mein. Aa-meen.

Абвун д-башмайо, неткаддаш шмахъ. Тетэ макультахъ. Нэйуэй зебиянохъ: айкана д-башмайо: аф бара. Хаб лан лама д-сунканан йомано. Уашбок лан хав бэин: уатайин айкана дофнан ш-бокан лахайобаин. Уэла талан ленесъона: эла патсан мин биша. Метуль деляхъи малькута уахъаила уатиш бута лаалам ольмин. Амен.

О Дышащая Жизнь! Имя Твое сияет повсюду! Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие, представь в Твоем воображении Твое «Я могу» сейчас, облеки Твое желание во всякий Свет и Форму. Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. Развяжи узлы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которыми мы удерживаем проступки других. Помоги нам не забывать Источник, но освободи нас от незрелости не пребывать в Настоящем. От Тебя возникает всякое Видение, Сила и Песнь. От собрания до собрания. Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
Да придет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли!
Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим,
И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!
Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки! Аминь.

Дословный перевод с арамейского; точные слова, которые произнес Спаситель

Молитва отче наш на арамейском языке

Среди заповедей и учений, которые Иисус оставил нам, одним из самых важных Его заветов был пример молитвы. Сам Иисус Христос научил апостолов молиться и дал нам Свою особую молитву, чтобы мы могли следовать по Его стопам.

В молитве “Отче наш” сосредоточена вся суть православного христианства. Для того чтобы понять другие религии иногда нужно прочитать не одну книгу, но Иисус даже не просил учеников записать слова этой молитвы, Он просто сказал: «Молитесь же так».

Итак, эту молитву нам оставил Сам Спаситель, произнесший ее во время Нагорной Проповеди на своем родном арамейском языке. Когда мы говорим «арамейский язык», мы и не подозреваем, что за этим термином скрывается множество разновидностей диалектов и говоров. Интересно, что арамейский язык различается и по историческим периодам. Проповедь Христа относится к, так называемому, «среднеарамейскому периоду».

Дословный перевод молитвы Отче Наш с арамейского языка будет звучать так:

О Дышащая Жизнь! Имя Твое сияет повсюду! (Отче наш, Иже еси на небесех!)

Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие, (Да святится имя Твое,)

представь в Твоем воображении Твое «Я могу» сейчас, (Да придет Царствие Твое,)

облеки Твое желание во всякий Свет и Форму. (Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли!)

Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. (Хлеб наш насущный даждь нам днесь.)

Развяжи узлы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которыми мы удерживаем проступки других. (И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим,)

Помоги нам не забывать Источник, но освободи нас от незрелости не пребывать в Настоящем. (И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!)

От Тебя возникает всякое Видение, Сила и Песнь. От собрания до собрания. (Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки!)

Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда.

Арамейский язык сегодня

Не смотря на то, что сегодня этот язык считается почти мертвым, на земле еще есть места, где можно его услышать. Ученики начальной школы в галилейской деревне Джиш, смогли бы пообщаться с современниками Иисуса и апостолов, так как они — одни из немногих носителей арамейского языка. Две тысячи лет назад на этом языке не только говорили, но и писали, торговали и читали проповеди в Иудее, Междуречье и Персии.

Сегодня, в мире насчитываются не более 200 тысяч носителей арамейского языка, которые используют его в повседневной жизни: в Сирии, а также в иракском и иранском Курдистане.

Интересно, что есть даже церковь, где можно услышать службу на арамейском языке, и находится она … в Украине.

Во время богослужений в храме Иоанна Богослова на Черниговщине, построенном греками в 1752 году, молитва «Отче наш» читается не только на украинском языке, но и на языке Христа. Настоятель храма рассказал, что по национальности является ассирийцем и его семья приехала в Украину из Ирака в 1914 году. Так как храм посещают также его земляки, то молитву «Отче наш» он решил читать также на арамейском. Со временем на языке Христа настоятель начнет читать и 50-й псалом.

На каком бы языке мы не произносили молитвы, нужно уделять особое внимание не только тому, что мы произносим, но и как. Как завещал нам Сам Иисус:

Молитесь, не желая быть замеченным

“Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (Матфея 6: 5-6).

Примиритесь с ближним перед молитвой

“Пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой” (Матфея 5: 23-24).

Не молитесь пустыми фразами

“Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны” (Матфея 6: 7).

Верьте, что Бог ответит на вашу молитву

“Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам” (Марка 11:24).

Читать молитву Отче наш на русском

Молитва Господня, «Отче наш» или«Отче наш иже есить небесить» (примерная русская транскрипция старославянского варианта), слова которой знали все наши предки и которое есть во всех молитвословах (было даже выражение «знать как Отче наш») и которой каждый верующий человек должен научить своих детей.

От чего помогает молитва «Отче (отец) наш»? В чем же тайна молитвы Отче наш, что утреннюю ее повторяют уже многие века , стараясь читать правильный текст и выбрать нужную версию? Это Господень глас, слово Иисуса Христа из Евангелия, который помогает людям многие века.

Отче наш молитва на церковнославянском и арамейском

Что означает молитва «Отче наш» или«Отче наш иже есить небесить» (примерная русская транскрипция старославянского варианта), в чем ее сило, может понять каждый из перевода, расшифровки на русский. Это версия прошения к Богу, которому научил нас Сам Сын Божий — Иисус Христос. Здесь перечисляется все, необходимое человеку, чтобы жить спокойно и свято.

Исходный текст — арамейский, но он не тайный. Но для славян исходный — старославянский, Объяснение и расшифровка молитвы «Отче наш» или«Отче наш иже есить небесить» (примерная русская транскрипция старославянского варианта) может быть и сложнее. Здесь Господь Сам наставляет нас, как жить, чего нужно просить у Бога — это не роскошь, не исполнение желаний, а скромность, счастье от того, что имеешь. Бог будет помогать в любом случае, стоит только обратиться к Нему, стараться жить по Заповедям.

Версии, расшифровка и объяснение этих молитв одни и те же, они не отличаются, наоборот, они могут исполняться на церковнославянском с ударением, арамейском, армянском, использовать иврит, а на языке русском она ясна и ребенку. Означать эти слова будут одно и то же, перевод каждый раз не нужен.

На арамейском с ударением и транскрипцией Отче наш звучит так

נֵהְוֵא צֵבְיָנָך אַיְכַּנָּא דְּבַשְׁמַיָּא אָף בַּארְעָא

הַב לַן לַחְמָא דְּסוּנְקָנַן יַוְמָנָא

וַשְׁבוּק לַן חַוְבַּיְן אַיְכַּנָּא דָּאף חְנַן שְׁבַקְן לְחַיָּבַיְן

וְלָא תַּעְלַן לְנֵסְיוּנָא אֶלָּא פַּצָּן מֵן בִּישָׁא

Молитва отче наш на арамейском языке

В русской транскрипции на арамейском, это исходный текст полностью

Отче наш молитва утренняя, детская, на иврите

Молитва «Отче наш» или«Отче наш иже есить небесить» (примерная русская транскрипция старославянского варианта) также называется утренняя и детская. Объяснение просто, означать это будет один и тот же текст — просто дети испокон веков учили именно ее как самую простую и понятную, сильную. А еще по утрам мы читаем Отче наш как просьбу обо всем на этот день. Молятся и Богородице.

Лечение с помощью молитвы Отче наш — это обращение к Самому Богу с просьбой, если нам полезно, если Он даст Свое благословение, исцелиться от болезни нам, извлечь из болезни важные уроки. Сама по себе молитва как лечение или чтение слов в молитвослове — не самое важное. Важно обращаться в диалоге к Самому Богу (и Богородице), Который и есть Отец наш Небесный. Текст молитвы ясен и ребенку.

Перед молитвой Отцу Небесному «Отче наш» или«Отче наш иже есить небесить» (примерная русская транскрипция старославянского варианта), как и перед любой, нужно соблюсти несколько несложных правил:

 • Читать молитву, прибегая к помощи Господа и Его лечению — Его благодати, лучше в тишине, по крайней мере, вас ничто не должно отвлекать.
 • Важно сосредоточиться на словах молитвы, чтобы мысли не разбегались.
 • Вы можете молиться и на работе, и в ходе какой-то деятельности, но не с самого начала, а когда почувствуете, что это возможно, что молитва делает светлее ваше сердце, освещая верой и ощущением всеприсутствия Божия, Его помощи ваши чувства.
 • Откажитесь от механического заучивания и повторения, стараясь осознавать смысл проговариваемых слов и их глубокое значение, их силу в этой и другой реальности. Легче даже молиться по молитвослову, но не механически.
 • Подготовьте ваши мысли к молитве, поразмышляйте о всесилии Божием, преклонитесь с любовью пред Господом.

Можно читать ее на любом языке, от этого перевода молитва не будет сильнее или слабее — ведь значение имеет лишь ваш собственный разговор с Отцом Небесным. Отче наш молитва на иврите — текст ниже

Отче наш — молитва на немецком, украинской, английском

Эту молитву читают перед иконой Господа Иисуса Христа или Святой Троицы, Сущего Бога. Можно возжечь свечу перед молитвой, дважды перекреститься и поцеловать изображение Господа на иконе в руку, затем вновь перекреститься и читать по молитвослову или без.

В церкви эта молитва читается наизусть, но если вы возьмете старославянский молитвослов и будете читать по нему, чтобы понимать смысл глубже — никто не обидится, это не имеет значения. Иногда читается 2 или 3 раза. (В прямом смысле Символ Веры не является молитвой, но рассказом о вере).

Вот молитва Отче наш на немецком языке, чей текст можно читать ниже полностью

«Отче наш» — это молитва, слова которой найти можно в каждом христианском молитвослове на всех языках и всех мов (было даже выражение «знать как Отче наш» и непонятное слово ежесить — иже еси то есть «который есть») и которой каждый верующий человек на мове должен научить своего ребенка. Если вы не знаете ее слов, выучите их наизусть.

Читают молитву Отче наш и Символ Веры перед образом Божественной Троицы — иконой Сущего Господа. Икона показывает важнейшие догматы Православной веры, заключает в себе толкование Библии и пророческое представление главного события мировой истории — Боговоплощения, схождения в мир Спасителя Иисуса Христа.

Священного языка как православного символа веры не существует. Можно читать молитвы и на английском, на немецком, важно найти и понять ее толкование, полный смысл.

Полный текст молитвы Отче наш на английском

Читайте молитву Богу, Тридевятой Троице, используя любой язык, даже иврит, перед иконой Христа или другой — Святой Троицы. Можно молиться и читать толкование и перед триптихом, где есть Богородица. Сущий, Сильный, Единственный Бог послушает нас всегда. Православный человек всегда может найти в своем сердце слова Богу.

Послушать молитву Отче наш можно на видео ниже

Молитва помогает открыть свою душу перед Богом, помогает выйти на связь с Всевышним, это поможет вам спастись от всех негативных воздействий и злых помыслов ваших недоброжелателей.

Через молитву вы даете Богу увидеть вашу искренность, доброту, заглянуть в вашу душу, дать вам сил для ваших действий, помочь вам в трудную минуту.

Молитва отче наш на арамейском языке

Текст молитвы отче наш

«Отче Наш» На арамейском языке

Молитва отче наш на арамейском языке

отче наш на арамейском языке

Арамейский язык очень древний, и сейчас мало кто знает о его существовании. Этот язык в наши дни используют в некоторых странах, но только в церквях во время связи со Всевышним.

От чего помогает молитва Отче Наш?

Молитва отче наш на арамейском языке

Молитва Отче Наш

Чтобы просить у Всевышнего помощи и защиты не обязательно дожидаться пока с вами что – то произойдет. Лучше всего каждый день взывать к Богу, просить его о помощи и читать молитвы. Как показывает опыт предыдущих поколений – ежедневные молитвы оберегают людей от многих проблем и несчастий, человек, который каждый день молится более счастлив и здоров.

Независимо от того где и как вы просите помощи у Бога – он вас слышит.

Как правильно молиться?

Молитва отче наш на арамейском языке

Как правильно креститься

« Отче Наш» — главная молитва, которую Господь даровал своим ученикам. Помимо этой молитвы существует еще большое множество молитв, за все время существования религии христианство они получили колоссальную силу.

Не обязательно знать все молитвы, просто выберите те, которые вам больше понятны, ближе вам по духу и характеру. Когда вы произносите молитву, вы должны ее чувствовать, при произнесении молитвы вкладывайте в нее свою положительную энергию, наполните ее своей любовью. Если у вас есть возможность, то лучше читать молитвы каждый день в одном и том же месте, и в определенное время.

Относитесь к прочтению молитвы с уважением и серьезностью, откройте вашу душу, очистите ваши мысли от негативного. Перед произнесением молитвы очистите не только свой разум, но и тело – помойтесь, смойте с себя косметику, распустите волосы.

Сядьте на колени, выпрямитесь и сосредоточьтесь, начинайте произносить слова молитвы. Помните, что Бог видит все, он поймет, с какими намерениями вы просите его о том или ином деле. Постарайтесь сделать ежедневные молитвы таинством.
Читайте молитву утром и вечером.

Утром просите Всевышнего о том, чтобы день был для вас счастливым и удачным, просите здоровья себе и своим ближним, просите, чтобы он уберег вас от всего плохого. Вечером благодарите Бога за прошедший день, просите его дать вам сил для следующего дня.

Молитва помогает открыть свою душу перед Богом, помогает выйти на связь с Всевышним, это поможет вам спастись от всех негативных воздействий и злых помыслов ваших недоброжелателей.

Через молитву вы даете Богу увидеть вашу искренность, доброту, заглянуть в вашу душу, дать вам сил для ваших действий, помочь вам в трудную минуту.

Молитва отче наш на арамейском языке

Молитва «Отче наш”, известная каждому христианину с детства, представляет собой сконцентрированное изложение всей христианской доктрины.

И она является одним из наиболее совершенных литературных произведений, зафиксированных когда-либо письменно.

Во время Нагорной проповеди Он сказал /Мф. 6,9:13/:

Молитва отче наш на арамейском языке

икона -Сотворение мира /редкие православные иконы/

Молитесь же так:

Отче наш, иже еси на небесех!
Да святится имя Твое! Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
И остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим.
И не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого”.

Это не единственный вариант перевода Молитвы Господней на русский язык. Например в издании Евангелия от 1892 года имеется несколько другой вариант молитвы:

«Отче нашъ, сущiй на небесахъ!
да святится Имя Твое; да прiидетъ Царствiе Твое;
да будет воля Твоя и на землъ, какъ на небъ;
хлъбъ нашъ насущный дай намъ на сей день;
и прости намъ долги наши;
должникамъ нашимъ;
и не введи насъ во искушение,
но избави насъ отъ лукавого;”

Никакого искажения смысла и духа слов, данных Христом Своим ученикам, ни в одном из этих вариантов перевода нет.

Но сопоставляя их, можно прийти к важному выводу о том, что буквальная передача Слов Иисуса не только невозможна, но не является обязательной.

Молитва отче наш на арамейском языке

Молитва Господня получила широкое распространение сразу после распятия и Воскрешения Иисуса.

Об этом говорит факт такой- текст молитвы был найден в городе Помпеи /то есть, оказалась там до того, как Помпеи были разрушены извержением вулкана Везувия в 79 г. от Р.Х./

Но подлинный текст Молитвы Господней не дошёл до нас в первозданном виде.

В переводах на русский язык Молитва Господня звучит одинаково в Евангелиях от Матфея /6:9-13/ и от Луки /11:2-4/.

Если же мы возьмём греческий первоисточник, то с удивлением обнаружим, что знакомые нам слова «сущий на небесех”, «Да будет воля Твоя яко на небеси, и на земли” и «избави нас от лукавого” в Евангелии от Луки отсутствуют.

Молитва отче наш на арамейском языке

икона- Око Отца /редкие православные иконы/

Существует много версий, объясняющих причины исчезновения этих слов в Евангелии от Луки и появления их в переводах, а впоследствии и в современных греческих изданиях Евангелия.

Мы не будем останавливаться на этом, ибо для нас важна не буква, а дух великой Молитвы.

Иисус не предписывал нам молиться, заучив Его слова буквально. Он просто сказал «Молитесь так:”, то есть, «молитесь таким образом”.

Молитва отче наш на арамейском языке

Дословный перевод молитвы Отче Наш с арамейского языка, прочитайте и почувствуйте разницу:

О, Дышащая Жизнь,
Имя Твоё сияет повсюду!
Высвободи пространство,
Чтобы посадить Твоё присутствие!
Представь в Твоём воображении
Твоё «Я могу» сейчас!
Облеки Твоё желание во всякий свет и форму!
Прорасти через нас хлеб и
Прозрение на каждое мгновение!
Развяжи узлы неудач, связывающие нас,
Как и мы освобождаем канатные верёвки,
которыми мы удерживаем проступки других!
Помоги нам не забывать наш Источник.
Но освободи нас от незрелости не пребывать в Настоящем!
От Тебя возникает всякое
Видение, Сила и Песнь
От собрания до собрания!
Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда.

Живите со смыслом , друзья! Молитесь и радуйтесь. Бог любит всех нас!

Текст молитвы Отче наш на арамейском языке с транскрипцией и переводом.

На арамейском языке:

אַבוּן דְּבַשְׁמַיָּא
נֵתְקַדַּשׁ שְׁמָך
תּאִתֵא מַלְכּוּתָך
נֵהְוֵא צֵבְיָנָך אַיְכַּנָּא דְּבַשְׁמַיָּא אָף בַּארְעָא
הַב לַן לַחְמָא דְּסוּנְקָנַן יַוְמָנָא
וַשְׁבוּק לַן חַוְבַּיְן אַיְכַּנָּא דָּאף חְנַן שְׁבַקְן לְחַיָּבַיְן
וְלָא תַּעְלַן לְנֵסְיוּנָא אֶלָּא פַּצָּן מֵן בִּישָׁא

Транскрипция и перевод:

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector