Благодатное небо икона божией матери

Празднование:

История

Чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Бла­го­дат­ное Небо», на­хо­дит­ся в ико­но­ста­се Мос­ков­ско­го Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра Крем­ля по ле­вую сто­ро­ну от цар­ских врат.

Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, дер­жа­щая на ру­ках Пред­веч­но­го Мла­ден­ца, изо­бра­же­на в пол­ный рост и в окру­же­нии яр­ко-крас­ной ман­дор­лы с ис­хо­дя­щи­ми от нее си­я­ю­щи­ми лу­ча­ми. Этот об­раз име­ет так­же на­име­но­ва­ние «Что Тя на­ре­чем?», про­ис­хо­дя­щее из тек­ста Бо­го­ро­дич­на 1-го ча­са, на­чер­тан­но­го по краю си­я­ния, ис­хо­дя­ще­го от Бо­жи­ей Ма­те­ри: «Что Тя на­ре­чем, о, Бла­го­дат­ная? Небо, яко вос­си­я­ла еси Солн­це Прав­ды; рай, яко про­зяб­ла еси Цвет нетле­ния; Де­ву, яко пре­бы­ла еси нетлен­на; Чи­стую Ма­терь, яко име­ла еси на свя­тых Тво­их объ­я­ти­ях Сы­на, всех Бо­га. То­го мо­ли спа­сти­ся ду­шам на­шим».

Ико­но­гра­фи­че­ское изо­бра­же­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, под но­га­ми Ко­то­рой пер­во­на­чаль­но был изо­бра­жен лун­ный серп, ил­лю­стри­ру­ет сло­ва От­кро­ве­ния Иоан­на Бо­го­сло­ва: И яви­лось на небе ве­ли­кое зна­ме­ние: же­на, об­ле­чен­ная в солн­це; под но­га­ми ее лу­на, и на гла­ве ее ве­нец из две­на­дца­ти звезд. И ро­ди­ла она мла­ден­ца му­же­ско­го по­ла, ко­то­ро­му над­ле­жит па­сти все на­ро­ды жез­лом же­лез­ным; и вос­хи­ще­но бы­ло ди­тя ее к Бо­гу и пре­сто­лу Его (Откр.12:1, 5).

Су­ще­ству­ет пре­да­ние, что этот об­раз на­хо­дил­ся ра­нее в Смо­лен­ске и в XIV ве­ке был пе­ре­ве­зен в Моск­ву до­че­рью ли­тов­ско­го кня­зя Ви­то­вта Со­фи­ей, ко­гда она ста­ла су­пру­гой Мос­ков­ско­го кня­зя Ва­си­лия Дмит­ри­е­ви­ча (1389–1425), вме­сте со мно­ги­ми дру­ги­ми древни­ми ико­на­ми, при­слан­ны­ми из Кон­стан­ти­но­по­ля (как сле­ду­ет из за­пи­си в Тро­иц­кой ле­то­пи­си за 1398 г.). Об этом ста­ло из­вест­но в 1853 го­ду, ко­гда во вре­мя по­нов­ле­ния ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра мит­ро­по­лит Фила­рет (Дроз­дов) рас­по­ря­дил­ся со­брать ис­то­ри­че­ские све­де­ния о чу­до­твор­ном об­ра­зе. В несо­хра­нив­шей­ся опи­си XVII в. Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра ука­зы­ва­лось, что об­раз яв­ля­ет­ся спис­ком с на­хо­див­шей­ся в со­бо­ре древ­ней ико­ны, сде­лан­ным ма­сте­ра­ми Ору­жей­ной па­ла­ты по ука­зу ца­ря Фе­о­до­ра Алек­се­е­ви­ча.

Об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Бла­го­дат­ное Небо», пре­бы­ва­ю­щий в на­сто­я­щее вре­мя в мест­ном ря­ду ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра, был ис­пол­нен цар­ски­ми ико­но­пис­ца­ми при со­зда­нии но­во­го ико­но­ста­са в 1678–1680 го­дах и по­ме­щен в се­реб­ря­ный че­кан­ный оклад с над­пи­са­ни­ем тек­ста Бо­го­ро­дич­на. Укра­ден­ный в 1812 го­ду ста­рый оклад был за­ме­нен но­вым в 1815 го­ду. В 1916 г. чу­до­твор­ная ико­на бы­ла укра­ше­на се­реб­ря­ной ри­зой и на­клад­ны­ми се­реб­ря­ны­ми хе­ру­ви­ма­ми на по­лях, ко­то­рые до на­ше­го вре­ме­ни не со­хра­ни­лись.

Про­то­тип ико­но­гра­фи­че­ско­го изо­бра­же­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­явив­ший­ся в Гер­ма­нии в XV ве­ке и по­лу­чив­ший ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в за­пад­ном ис­кус­стве, в XVII ве­ке через Укра­и­ну, Бе­ло­рус­сию и Лит­ву по­пал в Рос­сию.

В на­ча­ле XX ве­ка по бла­го­сло­ве­нию свя­то­го пра­вед­но­го Иоан­на Крон­штадт­ско­го был сде­лан спи­сок с ико­ны «Бла­го­дат­ное Небо» для риз­ни­цы хра­ма Ва­у­лов­ско­го Успен­ско­го ски­та Ро­ма­но­во-Бо­ри­со­глеб­ско­го уез­да в Яро­слав­ской гу­бер­нии. В на­сто­я­щее вре­мя он пре­бы­ва­ет в Вос­кре­сен­ском со­бо­ре г. Ту­та­е­ва Яро­слав­ской об­ла­сти.

Дру­гой спи­сок с чу­до­твор­но­го об­ра­за по­ме­щен в хра­ме Рас­пя­тия Хри­сто­ва Боль­шо­го Кремлев­ско­го двор­ца.

Во 2-й по­ло­вине XIX — на­ча­ле XX ве­ка празд­но­ва­ние иконе со­вер­ша­лось два ра­за в год: 6 мар­та и в Неде­лю Всех свя­тых. По пят­ни­цам по­сле Ли­тур­гии пе­ред об­ра­зом со­вер­шал­ся мо­ле­бен с ака­фи­стом и во­до­освя­ще­ни­ем.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо», глас 6

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния;/ Де́ву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? – я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как Тебя назовем, о Благодатная? Небом? Потому что на Тебе взошло Солнце Правды. Раем? Потому что Ты произрастила бессмертный Цветок. Девой? Потому что осталась непорочна. Чистой Матерью? Потому что держала в святых Твоих объятьях Сына и Бога для всех. Его же моли о спасении душ наших.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою гордимся, потому что мы – Твои рабы, да не будем ничего опасаться.

История появления святого лика

Единого мнения о том, как икона «Благодатное Небо» появилась на территории современной России нет. Первые упоминания о ней датируются 1678 годом, когда иконописцами Архангельского собора с нее был написан первый список. По одной из версий святой лик Божией Матери в Москву привезла литовская княгиня София Витовтовна, когда обручалась с русским князем Василием Дмитриевичем. Вторая гипотеза говорит о том, что образ был приданым Софьи Фоминичны, жены царя Иоанна III. Однако некоторые богословы считают, что он был завезен из Византии, аргументируя это западным стилем иконописи.

Благодатное небо икона божией матери Главная идея «Благодатного Неба» – прославление Богородицы

Значение иконы «Благодатное Небо»

Главная идея «Благодатного Неба» – прославление Богородицы как Царицы Небесной. Здесь она величается в Акафисте, а сам образ относится к акафистному типу. Матерь Божья на иконе представлена покровительницей, молящейся за весь мир. Это один из немногих святых ликов, который почитается не только православными, но и людьми других конфессий.

По мнению некоторых теологов, Богоматерь изображена именно так, как будет выглядеть при явлении людям перед вторым пришествием Иисуса Христа.

Видео «Описание иконы «Благодатное Небо»

В этом видеосюжете представлено детальное описание святого образа.

Описание и композиционные особенности

Прототипом «Благодатного Неба» послужила икона «Жена, облаченная в солнце». Она была написана на основе видения апостола Иоанна, которое описано в 12 главе «Апокалипсиса». Позже святой лик Пресвятой Богородицы претерпел некоторые изменения, отличающие его от первоисточника. Так, он стал более сложным и многофигурным – рядом с Божьей Матерью с младенцем на руках изображены пророки, святые, а также некоторые зарисовки из Евангелия. Также образ имеет свои композиционные особенности:

 • Дева Мария, представленная в полный рост, парит над землей, опираясь ногами на облако или полумесяц;
 • на левой руке она держит Иисуса, готового взойти на Небо, к Отцу;
 • над Богоматерью нарисован овальный нимб, который освещает всю фигуру;
 • на голове Богородицы и маленького Христа надета корона, как значение святости этих двух персонажей.

В чем помогает и о чем молятся иконе

Пречистая Дева Мария помогает при телесных и душевных недугах, проблемах в семье или государственных делах. Также к ней обращаются за покровительством, чтобы помочь оступившемуся встать на праведный путь. Божья Матерь никогда не отказывает истинно верующему христианину, который приходит к ней с искренней просьбой. Молятся иконе «Благодатное Небо» о следующем:

 • счастливой семейной жизни;
 • рождении здоровых детей;
 • исцелении от болезней, зависимостей;
 • защите от случайной смерти;
 • избавлении от завистников и врагов;
 • благословлении в пути;
 • ограждении от бед, катастроф, войн;
 • помощи в государственных делах.

Благодатное небо икона божией матери Божья Матерь никогда не отказывает истинно верующему христианину

Чудеса святого образа

До середины XIX века икона не сильно почиталась среди верующих, пока митрополит Филарет не приказал собрать доказательства ее чудотворности. После обнародования этих фактов прихожане начали приносить к образу свечи и дважды в год справлять перед ним праздничную литургию:

 • 19 марта;
 • в первое воскресенье после Троицы.

Позже к святому лику потянулись паломники с других городов. Так, чудесами «Благодатного Неба» называют такие случаи:

 1. Тяжелобольная христианка однажды увидела сон, в котором присутствовал образ Пресвятой Девы. Проснувшись, она попросила свою сиделку пойти, заказать молебен перед святым образом. Полтора месяца девушка ходила к иконе, после чего больная выздоровела и уже сама могла ходить, отдавать почести Богоматери.
 2. Когда знаменитого художника Васнецова пригласили расписывать Владимирский храм, он вынужден был отказаться по причине болезни своего сына. Однажды он отдыхал с семьей на даче и увидел прекрасную картину: его жена стояла с ребенком на руках, а их силуэты окружали яркие лучи солнца. Тогда Виктор Михайлович понял, что именно так он должен изобразить Богородицу на стенах храма и поехал выполнять заказ.
 3. Во время подготовительных работ штукатурка на стенах Владимирского храма долго не высыхала. Как-то раз на ней отчетливо проступил образ Божьей Матери с младенцем, а после того, как его зарисовали, проблем с росписью больше не было.
 4. Приехавший на роспись храма Васнецов сравнил «штукатурные» наброски со своими зарисовками и был поражен схожестью. «Это был заказ Божий», – сказал тогда изумленный художник.
 5. По рассказам смотрительницы храма Животворительная Троица список «Благодатного Неба» нашли студенты МГУ на свалке рядом с общежитием. Они использовали его вместо подкладки под матрас, и образ быстро износился. Прибыв в храм, икона чудесным образом почти полностью самостоятельно обновилась. Местные реставраторы только дописали маленький угловой фрагмент.

Местонахождение и списки образа

Списки иконы «Благодатное Небо» находятся во многих храмах не только России, но также Украины:

 • Никитники – церковь Святой Живоначальной Троицы;
 • Тутаев – Воскресенский собор;
 • Кремль – храм Распятия Христова;
 • Чистые Пруды – храм Архангела Гавриила;
 • Киев – Владимирский собор.

До 1917 года, кроме «Благодатного Неба», православные христиане в Москве молились еще двум святыням, которые помогали исцелиться и получить благословение: «Нечаянная радость» и Владимирская Божья Матерь.

Молитва и акафист Богородице перед иконой «Благодатное Небо»

Помимо обычных просьб о помощи, Пресвятой Богородице возносят акафист. Читать молитвы нужно с чистой душой, открытым сердцем, искренне, не отвлекаясь на посторонние мысли. Царица Небесная услышит каждого и дарует свое благословение. Она поможет преодолеть жизненные трудности, избавиться от недоброжелателей, укрепить веру.

Молитва Божией Матери

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее

Кондак Божией Матери

Святой образ «Благодатное Небо» – сильное оружие против дьявольских происков. Совершаемые добрые дела вместе с ежедневными молитвами помогут истинному христианину противостоять злу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Множество чудотворных образов, у которых просили помощи во всех делах мирских, и которым поклонялись, находилось в церквях дореволюционной Москвы. С почитанием и молитвами спешил к ним народ православный. Но были среди этих образов и особенные, к которым спешили преклониться из самых дальних уголков страны. Одна из таких святынь, икона «Благодатные Небеса», по сей день славиться своей силой и сотворенными ею чудесами.

Благодатное небо икона божией матери

Значение иконы «Благодатное Небо»

Дмитрий Ростовский говорил об этом образе Пречистой богородицы, как о покровительнице, что молится за весь мир. И подтверждающим фактом этого, служит то, что лик имеет особое почитание среди не только православных, а и иноверцев. Есть мнение, что на этом образе изображение Царицы небесной именно в том виде, в котором Она явиться всем людям на земле перед вторым Христовым пришествием.

 • О том, как это божественное изображение появилось на земле русской, существуют разные версии. Так, например, одно из преданий утверждает, что привезен был образ Богородицы из Смоленска в Москву женой князя Василия Дмитриевича еще в XIV веке. А в Смоленск икону прислали вместе с другими образами из Константинополя.
 • Другая версия гласит, что изображение лика Пречистой Девы имеет западное происхождение. Но эта версия считается маловероятной, поскольку основана она только на особенностях иконографического ее написания.

Этот образ относиться к особой группе, что называются «акафистные», смысл которых прославлять Царицу Небесную.

Икона «Благодатное Небо» когда празднуется?

Почитают православные этот лик Богородицы дважды в году:

 1. 19 марта по новому стилю (6 марта по старому календарю);
 2. И в праздник Недели Всех Святых, что приходится после дня Пятидесятницы на первое воскресенье.

Икона «Благодатное Небо» в чем помогает

К этой святыни принято обращаться за помощью и покровительством Пречистой Девы при различных недугах телесных, и особенно душевных расстройствах. Помогают молитвы образу заступницы отойти от неправедного пути тем, кто оказался на нем, и вернутся к вере христианской. Известен лик и в качестве Помощницы в делах государственных и в личной жизни.

Иконе «Благодатное Небо» о чем молятся:

 • Женщины просят у Богородицы счастливого замужества и рождения здоровых детей;
 • Мужчины молятся об избавлении от недоброжелателей и завистников;
 • Приходят к святыне и перед долгою дорогою, которая предстоит, чтобы Богородица покровительствовала в пути и стояла на защите от бед в пути;
 • Просят у образа оградить от катастроф и напастей;
 • Исцеления телесных болезней и душевных, от пьянства и различных зависимостей;
 • Молятся о защите от смерти внезапной, чтобы не уйти, в иной мир, не покаявшись;
 • Правители приходят к Царице Небесной за помощью и напутствием в управлении государством, а так же чтобы Она уберегла города и страну от стихийных бедствий.

Пречистая Дева Мария встает на защиту каждого христианина, что приходит к Ней с сердечными молитвами. Бережет от клеветников и врагов. Дарует благодать Божию в мирской жизни и способствует успешному завершению любого начатого дела.

А вот и сама молитва к иконе «Благодатное Небо»:

«Что Тя наречем, о Благодатная Богомати Богоотроковице, Пренепорочная Марие?
Киими песнопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе неслышанное от века на земли и несведомое Ангелами на Небеси таинство, паче ума и слова, вочеловечения Бога Слова, рожденнаго съискони от Безначальнаго Отца без Матери и воплощеннаго в Твоей утробе и с нетленною печатию девства Твоего родившагося.
О, чудо всех древних и новых чудес! Непреложное слово Самаго Бога о победоносном семени жены и исполнися и совершися в Безмужней Деве.
О, неизмеримая глубина премудрости и величия Божия! Киими имены наречем Тя, о Невесто Неневестная? Зарею ли наречем Тя восходяшаго на небе солнца? Но Ты — самое Небо, из Тебе бо возсия Солнце Правды — Христос Бог наш, Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводящими в потерянный прародителями рай, обиловавший всеми благами? Но Ты Сама еси благодатный рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий и отгоняющий смердение греха и зловоние прародительскаго тления. Наречем ли тя юною Непорочною Девою, не познавшей брака? Но Ты и до старости пребыла Неискусобрачною и девственною до рождения, и в рождении, и по рождении Сына пребыла еси. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Мариею, превозшедшею Своею чистотою всех матерей и праматерей? Но Ты не токмо родила Того Младенца Христа, но и носила Его при Своих персех и питала Твоим матеродевственным млеком, Того, Иже питает всякое создание, Емуже со страхом и трепетом предстоят Небесные силы и Его же хвалит всякое дыхание и тварь.
О, воистину Ты дивная еси в женах, чудная в девах, неподражаемая в матерех! К Тебе пред Твоим Божественным ликом припадаем и пред Твоими святыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего, да имиже весть судьбами управит наш путь ко спасению и наследию Царствия Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь».

Где можно увидеть святыню

Самым известным изображениям Богородицы можно преклониться в храме Святой Троицы, что в Никитинках и в Архангельском соборе. Первые чудотворные списки, сделанные с лика из собора Архангельского, находятся в городе Тутаеве в Воскресенском соборе, и в Большом Кремлевском дворце в храме Распятия Христова.

Икона, что находится в Воскресенском соборе, известна еще и тем, что это был последний образ, к которому обращал свои молитвы святой Иоанн Кроштадский.

Храни Вас Господь!

Смотрите еще и видео об иконе:

Благодатное небо икона божией матери

Икона Божией Матери «Благодатное Небо», согласно преданию, была привезена из княжества Литовского в Москву княгиней Софией Витовтовной, как знак благословения её брака с князем Василием I (Дмитриевичем). Необычное название образа появилось благодаря отображённым на нём словам богородична 1-го часа (надпись расположена по внутреннему краю сияния): «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды».

Другой вариант наименования иконы совпадает с началом молитвы «Что Тя наречем». Есть и старообрядческая версия этой строки-названия: «Что Тя наречем, Обрадованная». Именно таким образом она звучала до того, патриарх Никон провёл реформу.

Описание и значение иконы

Благодатное небо икона божией матери

Есть ещё один извод иконы «Благодатное Небо», но он отличается многофигурностью и иконографической сложностью. На нём изображены древние пророки, Иисус, православные святые и несколько зарисовок с евангельскими сюжетами. Символика и изобразительный язык там очень сложны, поэтому отыскать такой образ весьма непросто.

По словам Дмитрия Ростовского «Что Тя наречем» — это образ-покровитель. Существует предположение, что именно в таком облике Царица Небесная сойдёт на землю и явится людям, готовя их ко второму Христову пришествию.

Лик Богоматери на этой иконе молит о спасении всего мира. Словно бы в доказательство этого лик почитается не только православными, но и многими иноверцами. Однажды даже был отмечен случай исцеления лютеранки. Женщина увидела икону во сне, а пробудившись, попросила свою, исповедовавшую православие, гувернантку, помолиться о её (хозяйки) здравии перед тем самым образом. На протяжении 6-ти недель гувернантка не прекращала выполнять просьбу, и дама излечилась, а после и сама стала посещать церковные молебны.

История появления

О появлении образа «Благодатное Небо» ходит много легенд. По одной из них, лик Богородицы был отправлен из Смоленска в Москву ещё в 14-м веке, а в самом Смоленске икона оказалась вместе с несколькими другими складами, которые прислал Константинополь.

По другой версии, основанной на иконографическом стиле написания Девы Марии, предполагается, что она попала в Россию с запада, а точнее говоря – из Литвы. Доставила её София Фоминична супруга литовского царя Иоанна III. Впрочем, ненадёжность обоснования делает этот вариант достаточно сомнительным.

Местонахождение

Чудотворный образ Богоматери, именуемый «Что Тя наречем», был введён в иконостас Московского Архангельского собора (в Кремле) слева от царских врат. Это список, созданный иконописцами Оружейной палаты (в 1678 -1680 гг) в соответствии с доставленным княгиней Софьей оригиналом.

Другая копия была передана в храм Воздвижения Креста Господня (Большой кремлёвский дворец). Она представляет собой икону-аппликацию. Её составлением в 1682 году занимался Василий Познанский.

Существуют местночтимые списки и в других церквях Москвы: Троицыном храме (Воробьёвы горы) и храме Архангела Гавриила (Чистые пруды).

О чём молиться

Иконе Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо» возносят молитвы, о том, чтобы найти путь ко спасению, и Царствие Небесное. Также её просят излечить болезни души и тела, защитить во время воздушных путешествий. Наконец, она является хранительницей от ереси, лжеучений и расколов в лоне Православной церкви, помогает наставить заблудшие души и возвращает их к вере. «Благодатное Небо» может способствовать ведению государственных дел и оказывать поддержку в делах личных.

Этому образу стоит помолиться тем, кто:

 • страдает от сторонней зависти и недоброжелателей;
 • опасается бед и катастроф;
 • собирается в долгий путь;
 • желает избавиться от зависимости;
 • не хочет умереть внезапно, без покаяния.

Благодатная не оставляет без внимания ни одного обращённого к ней слова, а потому «стучите, и вам откроют».

День почитания: 6/19 марта. (по старому/по новому стилю) и в неделю Всех Святых (первое воскресенье после дня Пятидесятницы).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector