Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Заупокойная лития — особое моление установленое для поминовения усопших. По сути своей это сокращенная Панихида, читаемая в храмах, домах и на кладбищах, священнослужителями и мирянами. Данный текст — общеупотребительный, адаптирован для чтения мирянами дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, трижды.

По традиции так же поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

С ла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй. (Трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Г о́споди, поми́луй. (12 раз)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П рииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

П салом 90

Ж ивы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Яко а́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Т ропарь, глас 4-й:

С о ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Т ы еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Е ди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

С едален, глас 5-й:

П око́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

К ондак, глас 8-й:

С о святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И кос:

С ам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка, земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Г о́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

В о блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшему рабу́ Твоему́ (имя) , и сотвори́ ему́ ве́чную па́мять.

Как поминают на годовщину усопшего на кладбище

Как поминать на кладбище на 40 дней

Как правильно посещать кладбище и поминать

Приблизительное время чтения: 4 мин.

Как поминать на кладбище — это очень правильный вопрос, потому что смысл посещения кладбища, по православным традициям, — это именно поминовение.

Как правильно поминать на кладбище

Помянуть человека — это значит помолиться о нем. Бывает, что под поминовением понимается съесть или выпить что-то «за упокой», но это не так. В православии еда и питье не имеют мистического смысла. На поминках едят и пьют именно чтобы подкрепиться. Само же поминовение — это именно молитва.

Вариантов молитвы на кладбище два — церковная или личная. Церковное поминовение возможно только о тех, кто был крещен. По пути на могилку (или после того, как посетите участок) можно зайти в храм и подать записку для поминовения на Проскомидии (подготовительной части перед основным христианским богослужением — Божественной литургией — и во время этой подготовки священник как раз и молится о здравии и о упокоении. Смысл в том, что те, о ком прочитала молитва, поминаются как бы всей церковной общиной, всеми, кто молится в храме. Сильнее этой молитвы нет ничего.

Храм при кладбище — точно такой же, как и любой другой. Поэтому, если у Вас есть желание подать записку также о здравии (о себе или других людях), можно совершенно спокойно это сделать.

Личная молитва — это поминовение, которое человек может совершить во внебогослужебное время. Вариантов два — помолиться своими словами (то есть буквально встать перед могилой и своими словами попросить Бога о том, чтобы он помиловал душу усопшего и просил ему все прегрешения) или использовать уже готовые молитвенные тексты — панихиду (ее можно прочитать примерно минут за 20-30) или литию (часть панихиды, на которую нужно несколько минут). Вы можете взять с собой молитвослов или прочитать, например, с телефона.

Если Вы хотите, чтобы об усопшем помолился священник, Вы можете зайти в храм при кладбище, найти священника или спросить там, где продают свечи, как договориться о том, чтобы панихиду или литию на могиле совершил именно священник. Также можно найти в интернете телефон храма и позвонить и договориться заранее.

Смысл молитв будет такой же, как если Вы прочитаете их самостоятельно, но некоторые молитвы будут отличаться, потому что священник читает немного иначе. И в целом считается, что молитвы в церковной общине должен возглавлять священник.

Если нужно помолиться кратко, достаточно такого текста: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (рабы Твоей, рабов Твоих) назвать их имена и прости им все согрешения вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное».

Брать с собой еду на кладбище именно для поминовения не нужно. Точно так же как и оставлять на могилке алкоголь, стаканчик с напитком, хлеб и любую другую еду. Покойному это все совершенно не требуется, нужна только Ваша молитва.

Если же так оказалось, что на кладбище Вы заехали после работы или просто долго добирались и проголодались, поесть на кладбище именно чтобы подкрепить свои силы можно.

Как поминать на кладбище после похорон

После того, как человек похоронен, его поминают точно так же, как написано Выше. На кладбище можно приходить в любой день в то время, когда кладбище открыто для посещения (информацию можно найти на сайте кладбища или уточнить, позвонив в администрацию).

Если нет возможности приехать на кладбище, записку о покойном можно подать абсолютно в любом храме, точно так же как посетить панихиду или литию (обычно в расписании богослужений указывается, когда они совершаются, или можно позвонить в храм и спросить об этом) или прочитать их самостоятельно в любом удобном для Вас месте (в храме, дома, в парке).

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Домодедовское кладбище, Фото Москвы Moscow-Live.ru

Как поминают на годовщину усопшего на кладбище

Никаких особых молитв в определенные дни (на третий, девятый день, на годовщину и так далее) нет. Поэтому на годовщину можно приехать на кладбище и помянуть так. Как написано выше.

Как поминать на кладбище на 40 дней

На 40 дней после смерти особой молитвы также не существует. Варианты все те же — Проскомидия, панихида, лития или молитва своими словами.

Как правильно посещать кладбище и поминать

Кладбище можно посещать в любой удобный для Вас день в те часы, когда оно открыто (можно уточнить на сайте или позвонить в администрацию). Приходить можно в обычной одежде, в которой Вам будет удобно пройти к могилке, убраться на участке, если это требуется, или просто побыть.

Особых правил посещения также не существует. Обычно, приходя на кладбище, заходят в кладбищенский храм. Ставят свечи о упокоении (на специальный столик с крестом, он называется канон. Если Вы пока не очень хорошо ориентируетесь в храме, можно подойти к любому сотруднику и спросить, куда поставить свечи о упокоении). Если хотите, можно поставить свечи также о здравии, потому что храм при кладбище — это обычный храм, который существует не только для поминовения усопших. В храме можно подать записки.

Далее проходят на участок. Если есть необходимость, участок убирают, приводят в порядок. О покойном нужно помолиться. Сделать это можно и до уборки, и во время, и после, и просто помолиться, если уборка не планировалась. Как уже было сказано выше, зайдя в храм, можно договориться о том, чтобы панихиду или литию на могилке совершил священник. Если священника в данный момент нет или Вы торопитесь, можете пройти на свой участок и там помолиться своими словами или прочитать текст панихиды или литии.

Еду оставлять на могилке не надо, именно еду употреблять как поминовение тоже не надо.
Если есть желание, можно задержаться на участке, вспомнить покойного, побыть с воспоминаниями о нем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́, и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся.
Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.
Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.
Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.
Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши.
Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.
Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х.
На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.
Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.
Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.
И ныне: Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душам их.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными рабов Твоих, и сих всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения их вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабам Твоим (имярек), и сотвори им вечную память.
Вечная память. (Трижды)
Души их во благих водворятся, и память их в род и род.

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище. Чин литии, совершаемой […]

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище. Чин литии, совершаемой […]

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псалом 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Читайте также

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

Чин литии в пасхальный период на церковнославянском

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех живот даровав. Трижды.

И тропари сия, глас 4:

Со духи праведных скончавшихся, / душу раба Твоего [или рабы Твоея], Спасе, упокой, / сохраняя ю во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и душу раба Твоего [или рабы Твоея], яко един еси Человеколюбец.

Слава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и душу раба Твоего [или рабы Твоея] упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися души его [или ея].

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, / Христе, душу раба Твоего [или рабы Твоея], / идеже несть болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.

Таже кондак, глас тойже:

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову разрушил еси силу, / и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже, / женам мироносицам вещавый: радуйтеся, / и Твоим апостолом мир даруяй, / падшим подаяй воскресение.

Таже кондак, глас тойже:

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову разрушил еси силу, / и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже, / женам мироносицам вещавый: радуйтеся, / и Твоим апостолом мир даруяй, / падшим подаяй воскресение.

Молитва о усопших:

Упокой, Господи, душу раба Твоего [или рабы Твоея] (имярек), и прости ему [или ей] вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему [или ей] Царствие Небесное.

Таже ирмос, глас 1:

Светися, светися, / новый Иерусалиме: / слава бо Господня / на тебе возсия. / Ликуй ныне / и веселися, Сионе. / Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, / о востании Рождества Твоего.

Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех живот даровав. Трижды.

И нам дарова живот вечный, / покланяемся Его / тридневному Воскресению.

И обращаемся к лежащим в могиле со словами: Христос воскресе!

Чин литии в пасхальный период на русском

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Христос воскрес из мертвых, / смертию смерть поправ / и тем, кто в гробницах, / жизнь даровав. (3)

Тропари, глас 4

Со духами праведных скончавшихся / душу раба Твоего [или: рабы Твоей], Спаситель, упокой / сохраняя её в блаженной жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.

В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои обретают покой, / упокой и душу раба Твоего [или: рабы Твоей], / ибо Ты Один – Человеколюбец.

Слава: Ты – Бог наш, сошедший во ад / и муки узников прекративший, / Сам и душу раба Твоего [или: рабы Твоей] упокой.

И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении души раба Твоего [или: рабы Твоей].

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, / душу раба Твоего [или: рабы Твоей], / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.

И кондак, глас тот же

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, / но уничтожил силу ада / и воскрес как победитель, Христе Боже, / женам-мироносицам возгласив: “Радуйтесь!” / и Твоим Апостолам мир даруя, / Ты, дающий падшим воскресение.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, душу раба Твоего [или рабы Твоей] (имя), и прости согрешения его [или: её] вольные и невольные, и даруй ему [или ей] Царствие Небесное.

Затем ирмос, глас 1

Светись, светись, новый Иерусалим, / ибо слава Господня над тобою взошла! / Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же радуйся, Чистая Богородица, / о воскресении Рожденного Тобой.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Христос воскрес из мертвых, / смертию смерть поправ / и тем, кто в гробницах, / жизнь даровав. (3)

И заканчиваем пение: И нам даровал жизнь вечную, / поклоняемся его тридневному воскресению.

И обращаемся к лежащим в могиле со словами: Христос воскрес!

Наших умерших мы называем усопшими и верим, что они не погибли и не обратились в небытие, но некогда восстанут из гробов в жизнь вечную. Они лежат в земле, потому что то, что взято из земли, в землю же и возвращается.

Помня об этом, мы должны относиться к местам их упокоения бережно.

60-м правилом Карфагенского собора на кладбищах запрещается производить пиршества и пьянство, и потому нельзя оскорблять память почившего распитием спиртных напитков, лить водку на могилу. Лучше затеплить свечку, прибрать могилу, посадить цветы. При желании можно позвать священника, чтобы он отслужил панихиду, или же самому прочесть литию, чин которой может совершать и мирянин.

Чин литии, совершаемой мирянином
дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохраните тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душе его.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.

Вечная память (трижды).

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Почему надо подавать милостыню за усопших

Милостыня, по словам праведного Товита, «избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму» (Тов. 4, 10).

Еще в ветхозаветные времена творили милостыню в память усопших, но только с некоторыми ограничениями. «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, — наставляет сына праведный Товит, — но не давай грешникам» (Тов. 4, 17).

Всеобъемлющая христианская любовь уничтожает эти рамки. Преподобный Феодор Студит советует творить милостыню и за еретиков, а преподобные Оптинские старцы заповедуют то же делать и за самоубийц.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о пользе поминовения милостыней:

«Есть, есть, братие, средства облегчить мучения души грешника, если захотим. Если мы будем творить частые молитвы о нем, если будем раздавать милостыню, то хотя бы он и не был достоин милостей Божиих, но нами Бог умолен будет. Если Он ради Павла других спас, если ради других пощадил многих, как же ради нас Он не сделает того же? От имений его, от собственных стяжаний, откуда восхощь, помоги. Чем большим грехам повинен брат твой, тем больше требует милостыни за себя».

Милостыня может быть разнообразной— и деньгами, и едой, и в том, что вы раздадите неимущим одежду усопшего.

Усердная помощь ближним, окружающим тебя людям также умилостивляет Господа нашего Иисуса Христа и вменяется Им как милостыня за усопшего.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Каждый православный христианин должен понимать важность молитвы за умершего. Ведь ушедшие от нас родные и близкие уже не могут изменить свою загробную участь, и только мы, живые, можем им помочь молитвой! Традиционно также в помощь душе усопшего подают милостыню нищим и подаяние в церковную кружку «на храм», мысленно молясь: «Упокой, Господи, душу усопшего раба (рабы) Твоего (Твоей)…»

Литию как усердную молитву можно служить трижды в день похорон:

  • при выносе тела из дома;
  • на кладбище во время похорон;
  • перед поминками;
  • а также в любое время на кладбище и дома перед иконами. Текст и чин заупокойной литии, которую может совершить самостоятельно каждый верующий мирянин дома и на кладбище, можно читать онлайн на русском языке (креститесь после каждого абзаца, трижды повторяйте и креститесь каждый раз тот абзац, после которого написано слово «трижды»)

По молитвам святых, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, приди и будь в нас, очисть нас от скверны и спаси, Благой, наши души. Святой Бог, Святой Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Tрижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и сегодня, и всегда и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господь, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святый, приди и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и сегодня, и всегда и во веки веков. Аминь.

Отец наш, находящийся на Небесах! Да будет свято и прославлено имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб, нам необходимый, дай нам сегодня; и прости нам долги наши, которые мы прощаем должникам нашим; и пусть у нас не будет искушений дьявольских, но избавь нас от воздействий лукавых.

Ведь Твое на небе и земле Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа во веки. Аминь. Господи, помилуй. (12 раз) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и сегодня, и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, вместе поклонимся Царю нашему и Богу. (Поклон) Придите, вместе поклонимся Христу, Царю нашему и Богу.

(Поклон) Придите, вместе поклонимся и падем на колени перед Христом, Царем и Богом нашим. (Поклон) Живущий с помощью Всевышнего, под покровом Бога Небесного пребывает. Скажет Господу: Ты Заступник мой, у Тебя я укрываюсь, Ты Бог мой и я надеюсь на Тебя.

Ведь Бог избавит тебя от сетей ловцов, и от слов мятежников, Своими плечами закроет тебя, и под крыльями Его ты надежду иметь будешь: истина Его будет оружием твоим. Ты не испугаешься ни ночного страха, ни летящей дне стрелы, ничего приходящего во тьме и никакой встречи, и беса в полдень.

Вокруг тебя погибнут тысячи и десять тысяч рядом с тобой, а к тебе смерть не подойдет, только смотреть будешь на это и увидишь наказание грешникам. Ты скажешь: ведь Господь мое упование, я Всевышнего считаю свои убежищем. Не подойдет к тебе зло, и раны не будет на теле твоем, потому что Бог сказал Ангелам Своим хранить тебя во всех путях твоих.

Они и на руках возьмут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень; на змею и ядовитого василиска ты наступать будешь без вреда и победишь львов и диких зверей. Господь говорит: он на Меня надеется, и сохраню его: покровителем ему буду, ведь он призывает Имя Мое.

Позовет Меня и услышу его: Я с ним в скорби, избавлю его от скорбей и прославлю его, долготу дней дам ему и спасу Его Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и сегодня, и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.

(Трижды) Душу раба Твоего, Спаситель наш Господь, упокой вместе с душами праведных, сохраняя ее во блаженной жизни, которая только рядом с Тобой проходит, о Любящий всех людей Бог. В покоях Твоих, Господи, где все святые Твои пребывают, упокой и душу раба Твоего, ведь Ты Единственный Любящий всех людей Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты – Бог, Сошедший во ад после смерти на Кресте и оковы там бывших людей разорвавший, Сам Ты и душу раба Твоего упокой. и сегодня, и всегда и во веки веков. Аминь. Единственная Чистая и Непорочная Дева, Бога без семени Родившая, молись, да спасется душа его.

Спаситель наш, даруй находится в покое вместе с праведниками рабу Твоему, и посели его в обителях Твоих, ведь написано, что Ты, Благой, можешь забыть грехи его сознательно и по случайности сделанные, все, что он с умыслом и без умысла сделал, о Единственный Любящий всех людей Бог.

Со святыми Твоими дай поселиться в покое, Христос, душе раба Твоего, там, где нет ни болезни, ни печали, ни вздохов, но жизнь бесконечная. Сам Единственный Бессмертный, сотворивший и создавший человека, ведь мы земные создания и из земли были созданы, и в землю ту же пойдем, как Ты Сам повелел, Создавший и меня и сказавший мне: земля ты, и в землю уйдешь, куда все люди пойдут, надгробным рыданием сегодня поющие песню: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. Достойна Ты прославления и имени Благой, о Богородица, всегда Блаженная и Непорочная Матерь Бога нашего, пребывающая ближе к Богу, чем Херувимы и более славная, чем Серафимы, без нарушения чистоты Ты родила Бога Слово, Тебя, истинную Богородицу, мы возвеличиваем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (Трижды), благослови. По молитвам святых, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. В блаженном сне смертном вечный покой подай, Господи, усопшему рабу (рабе) Твоему (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Вечная память. (Поется трижды)

Душа его в жилище благом водворится, и память его сохранится из поколения в поколение.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector