Молитвы при онкологии

Краткая молитва болящего ко Господу

Молитвы при онкологии

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помоги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

Молитвы при онкологии

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

Молитвы при онкологии

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и врачу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Врача́ душ и теле́с на́ших, Христа́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. Приими́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посети́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости твоея́ и исцели́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, возмогу́ провести́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живота́ моего́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умоли́ Христа́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Перевод: О, великий угодник Христов, мученик и врач милостивый, Пантелеймон! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божьим (имя), услыши боль мою и вопль мой, умилостиви Небесного, верховного Врача душ и тел наших, Христа Бога нашего, да подарит мне исцеление от гнетущего меня недуга. Прими недостойное моление грешнейшего более всех людей. Посети меня благодатным твоим посещением. Не отврати лицо твое от греховных язв моих, помажь елеем милости твоей и исцели меня: да, буду здоровый душой и телом, остаток дней моих, благодатью Божией, буду проводить в покаянии и угождении Богу и сподоблюсь принять благой конец жизни моей на земле. Угодник Божий! Умоли Христа Бога, твоим представительством да дарует здоровье моему телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

Молитвы при онкологии

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на земли́. Испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия вражды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

Молитвы при онкологии

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! Приими́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скорбьми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же своего́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небесе́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вельми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совершу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чудеси́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разуме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чудеса́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Христа́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исцели́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небеси́ и на земли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Молитвы при онкологии

Молитвы при онкологииКогда беда приходит в дом, люди впадают в уныние и отчаяние. Господь посылает те испытания, которые по силам человеку, а молитва Всецарице при онкологии за больного родственника будет в помощь.

Раковая опухоль это своего рода предупреждение, что человеку пришло время покаяться в грехах и начать жизнь по божьим законам. Но не стоит отчаиваться, а стоит попытаться изменить жизнь и очистить душу.

Кому молиться при тяжелых болезнях

В православной вере много святых, к которым можно обратиться с молитвами об излечении. Любая молитва это положительная энергия, которая, помогает справиться с недугом. Просить можно в молитвах:

 • за родителей,
 • за детей,
 • за мужа,
 • за жену,
 • за знакомых;
 • близких людей.

В любых болезнях молятся Пантелеймону Целителю. Сильной молитвой является просьба к Матроне Московской, которая от роду была слепой, но помогала в лечении другим людям. Для повышения эффективности молитвы Матроне сопровождать пожертвованиями в церковь или подаянием милости. Святая всегда оценит такой поступок и поможет.

Молитвы при онкологии

Просят о защите детей: у семи отроков из Эфеса, св. Иулиана Кеноманийского, великой мученицы Параскевы, преп. Симеона Богоприимца, Иоанна Кронштадтского и ангела хранителя. Молитвы Николаю Угоднику помогают людям получить исцеление. Просьбы к святителю Луке Крымскому не останутся без ответа. Святой был не только православным верующим при жизни, он имел специальность врач хирург.

Обращение к Богоматери — самая сильная защита и помощь. В небесной иерархии Божья Матерь занимает верхнее положение. Молебны к Господу произносят у иконы Христа Спасителя.

Икона Всецарица при онкологии

Рак известен был в эпоху Гиппократа и в Древнем Египте и тогда его называли «карцинома». Но тогда не знали, как лечить, и сейчас практически нет средства от раковой опухоли. Афонские отшельники подметили, что образ Всецарицы способен приостанавливать развитие болезни. Конечно, вылечить раковую опухоль одними молитвами нельзя, но они помогут облегчить душевные страдания. Медицинские лекарства лечат физическое тело, а молитвы душу.

Чаще всего при онкологии больные обращаются к иконе Всецарицы, на которой изображена Богоматерь с ребенком на руках. Очень больно и тяжело видеть страдания близкого человека, диагноз которому поставили рак. Самое главное это поддержка близких и родных с молитвами о помощи перенести эту болезнь.

 • Во время чтения молитвы неведомые силы окутывают человеческое тело и исцеляют, поэтому следует вложить всю искренность и любовь.
 • Настроиться положительно, освободить ум от негативных мыслей и сконцентрироваться на том человеке, который требует поддержки.
 • Молитва от раковой опухоли должна читаться перед иконой Всецарицы. Это основной символ, который должен находиться во время чтения акафиста у постели больного.
 • Приобрести образ Богоматери и поставить рядом с больным.
 • Также молитвы у иконы Пантанассы:
 • защищают от темных сил;
 • избавляют от наркотической зависимости;
 • лечат заболевания глаз и нарушения слуховых функций.

Желательно читать акафист Всецарице при онкологии или заказать его в церкви на крещеных людей. Но это не значит что если человек некрещеный, то нельзя молиться за его здоровье. Святые слышать мольбы от человека любой веры. Молитвенные обращение проходят долгий путь, и не стоит сразу ждать чуда. Просьба должна идти от искреннего сердца и с верой в душе.

Следует посетить церковь и обратиться с просьбой к священнику помолиться за больного человека. Можно заказать молебен о здравии на сорок дней. Поставить свечечку и иконы Всецарицы.

Молитвы при онкологии

В Троицком соборе Санкт-Петербурга хранится список чудес иконы Всецарица украшенный золотом. Его заказали родители девочки, которая излечилась от рака.

Больной девочке во сне пришла Богоматерь и велела ей молиться. Родители приобрели в храме образ и привезли в Израиль, где была девочка. После усердных молитв девочка выздоровела, врачи утверждали, что такое невозможно. Болезни это плохо, но с другой стороны они несут благое состояние человеческой душе, приближая в страданиях к Господу.

Текст молитвы Всецарице при онкологии за больного человека:

Молитвы при онкологии

«О Пречистая Богомати, Всецарйце! Услыши многоболёзненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесённою, призри на чад Твоих, неисцёльными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилбма покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сугди, покрый нас много-целебным Твоим омофбром.

Тамо, идёже надежда исчезает, не-сумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися. Тамо, идёже мрак отчаяния в души вселйся, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утёши, нёмощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение дйруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всембщнаго Врача, Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненные исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получйвше, прославляем Живоначаль-ную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.»

Ссылка на основную публикацию