Молитвы читаемые на кладбище

Ки́рие эле́йсон

Молитвы читаемые на кладбище Молитвы читаемые на кладбище

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. А ми́нь.

С ла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Ц арю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. ( Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном )

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Молитва Пресвятой Троице

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй. ( Трижды )

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Молитва Господня

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

П рииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. ( Поклон )

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. ( Поклон )

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. ( Поклон )

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко а́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. ( Трижды )

Тропарь, глас 4

С о ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче. В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

Седален, глас 5

П око́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Кондак, глас 8

С о святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

С ам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка, земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Окончание молитв

Д осто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Г о́споди, поми́луй ( трижды ), благослови́.

М оли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. А ми́нь.

В о блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшему рабу́ Твоему́ [ и́мярекъ ], и сотвори́ ему́ ве́чную па́мять.

В е́чная па́мять. ( Трижды )

Д уша́ его́ во благи́х водвори́тся, и па́мять его́ в род и род.

Молитвы читаемые на кладбище

Москва, 23.05.2021, 15:10:19, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Яна Олегина.

Радоница – это первый поминальный день после Пасхи. Он приходится на вторник, 9-й день после праздника. В 2021 году это будет 11 мая. Главная традиция православных в этот день — молитва об усопших, а по возможности посещение храма и кладбища. Однако не у каждого есть возможность прийти в церковь или на кладбище. Но ничего страшного в этом нет – молиться на Радоницу можно и дома.

 • Значение молитв об усопших родителях
 • Молитва об усопших родителях
 • Какую молитву читать об усопших родителях дома на Радоницу
 • Какую молитву читать об усопших родителях на кладбище на Радоницу
 • Что делать на Радоницу православным

Значение молитв об усопших родителях

Молитвы читаемые на кладбище

Радоница – это день поминовения в первую очередь родителей. Помянуть умершего человека можно молитвой, поминальной трапезой, милостыней. Молитва – это «ниточка», связывающая мир живых с потусторонним миром. Молиться за усопших можно в любой день, в любое время. Молитва помогает душе усопшего.

Традиция поминовения усопших дома существует с глубокой древности. В память об ушедших близких принято регулярно читать Псалтирь. Поминовение живых и усопших составляет часть утреннего молитвенного правила. И хотя, конечно, нет действенней молитвы, чем та, которая вполголоса произносится священником во время Таинства Евхаристии

Молитва об усопших родителях

ЧИН ЛИТИИ, СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.(Поклон.)

Какую молитву читать об усопших родителях дома на Радоницу

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, ею же отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави. Ты, милосердный Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Можно произнести какие-то свои слова, основываясь на переживаемых чувствах. Нет «неправильной» молитвы – есть искренность, совесть.

Какую молитву читать об усопших родителях на кладбище на Радоницу

Молитвы читаемые на кладбище

Можно прочитать и псалом № 90 царя Давида. Почему именно его? Потому что данный псалом был написан Давидом в минуты тоски вспоминает, что только в Господе его надежда, что только Бог может спасти человека и только Отец Небесный является прибежищем во всякое время. Этот псалом помогает человеку перестать тосковать по умершему и направить свои мысли к Господу, который есть Утешитель. Этот текст помогает вспомнить, что только Бог вечен и на Него надо уповать всякому.

Молится об усопших родителях стоит не только в поминальные дни. В стенах родного дома так же всегда должна быть память о родителях, не бойтесь поминать их в своей комнате, стоя перед иконами. Домашняя молитва – это настоящее спасение для близких усопших.

Можно подробнее спросить Батюшку о том, как именно стоит читать текст, ведь его необходимо включать в утреннее обращение к родственнику или в вечернее. Те, кто отошел в мир иной, чувствуют себя намного свободнее, как только мы начинаем читать священный текст за них.

Все молитвы максимально краткие, поэтом их можно легко выучить наизусть самостоятельно.

Что делать на Радоницу православным

На Радоницу крайне важно сходить в церковь, принять участие в вечернем богослужении накануне, или утром в сам поминальный день. За усопших родителей подают милостыню, ставят свечу в храме. Их имена указывают в поминальных записках, и во время службы священники их обязательно упомянет.

На Радоницу запрещено:

 1. устраивать трапезу на кладбище;
 2. у могилки оставлять спиртные напитки, сигареты;
 3. распивать спиртные напитки;
 4. грустить, браниться, плакать и ссориться.

Молитвы читаемые на кладбище

Потеря близкого или родного человека всегда воспринимается тяжело и с невероятной болью. И чтобы почтить память усопшего, облегчить его душе путь в вечную жизнь, магия предлагает специальные молитвы. Правильно подобранные слова успокоят и поддержат усопшего. Они помогут очистить его душу и отмолить совершенные им при жизни прегрешения. Однако не каждую молитву можно читать на кладбище.

Когда нужно совершать обряд поминания усопшего?

Посещать кладбище в целях того, чтобы прочитать на нем молитву, следует только в особых случаях. Ведь под таким процессом подразумевается настоящий магический обряд , требующий энергетических затрат и при совершении ошибок, влекущий за собой неприятные последствия.

Приходить на кладбище и читать на нем молитву усопшему следует в таких случаях как:

 1. Девятые, третьи, сороковые сутки, прошедшие со смерти близкого человека. Они считаются самыми тяжелыми для души. В эти дни ей предстоит явиться перед создателем. Поэтому молитва, прочитанная на могиле в это время, очистит ее от грехов.
 2. Каждый год в день, когда произошла смерть человека. Именно эти сутки считаются периодом, когда происходит истинное перерождение души. Святое заклинание позволит ей пройти этот процесс более легко.
 3. Понедельник и вторник следующей недели, идущей после Пасхальной. В такие дни читать лучше прощающую молитву.
 4. Период Великого поста. Идеально подходят вторая, третья, четвертая суббота. На кладбище произносятся слова о милости высших сил по отношении к грешной душе.
 5. Мясопустная суббота. Она наступает за четырнадцать дней до начала Великого поста. В эти сутки следует молиться за того человека, смерть которого наступила вследствие стихийного бедствия, военных действий или нападения, крушения или аварии.
 6. Суббота, идущая перед праздником Троицей. В этот день читаются слова за души тех людей, которые вели праведный и правильный образ жизни. Лучшей станет молитва о поминовении.
 7. Дмитровская суббота. Она выпадает на самые первые выходные месяца ноября. Выбирать следует заклинание о прощении души.

Желая облегчить пребывание мертвого человека в ином мире, посещать кладбище с целью прочтения молитвы следует именно в перечисленные дни. Запрещено наведываться к могиле и тем более проводить обряд в такие дни, как Рождество Христово, Пасха, Благовещенье.

Какие молитвы читаются в месте захоронения?

Оказавшись на кладбище, человек должен соблюдать повышенную осторожность. Надо понимать, какие молитвы разрешается читать на земле мертвых, а от каких стоит отказаться. Самыми уместным в таком случае окажутся следующие тексты заклинаний:

 • письмо 47 Святителя Николая Сербского;
 • чин литии;
 • девяностый псалом;
 • отче наш;
 • Святый Боже;
 • молитва к царю Небесному;
 • восьмой глас;
 • тропари заупокойного характера.

Все эти магические святые тексты помогут улучшить положение души умершего человека. В момент произнесения молитвы нужно выбросить из головы ненужные мысли, заботы и бытовые проблемы. Важно сконцентрироваться на самом процессе и на каждом произнесенном слове.

Правила поведения магических обрядов на кладбище

Кладбище является местом, где сосредотачивается особая темная энергетика. Поэтому решив на могиле усопшего близкого человека прочитать молитву, сначала стоит ознакомиться с правилами поведения. К ним относится:

 • облачаться для проведения ритуала следует в одежду неброских оттенков;
 • важно, чтобы выбранный наряд закрывал оголенные ноги;
 • голову рекомендуется покрывать платком;
 • в момент чтения молитвы не стоит бурно выражать собственные эмоции;
 • на кладбище нельзя ругаться и тем более слишком громко смеяться;
 • нельзя возле могилы мусорить и справлять нужду естественного характера;
 • если в момент ритуала какой-то предмет упал на землю, поднимать его запрещено;
 • не стоит возле надгробия оставлять продукты и распивать спиртные напитки;
 • на могилу наступать нельзя, как и переступать или перепрыгивать ее;
 • выливать алкоголь на кладбищенскую землю запрещается.

Следовать таким правилам и рекомендациям надо обязательно. Иначе духи мертвых могут разгневаться и спровоцировать после проведения ритуала появление нежелательных последствий. Важно к молитве, произнесенной возле могилы дорогого человека, отнестись серьезно, искренне и уважительно.

Вариант самостоятельного колдовского обряда:

Если у человека хватает смелости и веры в силу молитвы за усопшего, стоит выбрать для чтения Четвертый глас Тропаря. Посетить кладбище следует в определенный специальный день в полночь. Рядом с надгробием стоит зажечь свечу. Как только пламя станет высоким, нужно вслух произнести:

“Праведные духи меня услышьте. Душу раба (ы) вашего (имя мертвого человека) успокойте и в блаженной последующей жизни сохраните. В месте, где упокоен (а) раб (а) Божий (ья), наступит тишь и благодать. Душу к вам вознесется, в свет яркий вольется. От ада подальше станет, оковы узкие снимет, навсегда упокоится. Да будет так, как прочитано и мною рассказано!”.

Свеча тушится, а человек покидает кладбище в полном молчании. При этом никаких вещей и личных предметов с собой забирать нельзя. Разговаривать с теми, кто встретится на пути, тоже не стоит.

Последствия кладбищенской магии

Если человек читает молитву для усопшего возле могилы с нарушением основных правил и рекомендаций, он рискует столкнуться с крайне неприятными последствиями. Они могут затронуть:

 1. самочувствие;
 2. общее состояние здоровья;
 3. психику;
 4. дела на работе;
 5. личную жизнь.

Напасти словно начинают одним разом валиться на человека. Он становится безучастным и апатичным. Нарушается сон, появляется бессонница, по ночам мучают кошмары. Жизнь словно идет под откос. Чтобы не рисковать и избежать возможных последствий, стоит довериться настоящим эзотерикам.

У нас на сайте работают опытные колдуны , ведьмы и ясновидящие, способные справиться с любой поставленной магической задачей. Они подберут наиболее подходящую молитву на кладбище и вернут спокойствие душе усопшего, после чтения действенного заклинания. Обратиться к ним за помощью можно прямо сейчас.

Молитвы читаемые на кладбище

На Радоницу принято посещать могилы родителей и других родственников для сохранения светлой памяти о покойных. Ниже мы рассказали, какая молитва на Радоницу по усопшим должна читаться дома и на кладбище. Также в нашей статье вы найдете тексты радоницких молитв и видео-записи для их прослушивания.

Какую молитву читать в Радоницу при посещении могил усопших родных — тексты молитв

Молитвы читаемые на кладбище

При посещении кладбища на Радоницу нужно читать специальную молитву. Они поможет вам поддержать светлую память о покойных родственниках. Ниже мы указали текст молитвы, какую можно читать в Радоницу при посещении могил усопших родных.

Какие молитвы читать на Радоницу во время посещения могил усопших родственников?

На Радоницу можно читать разные молитвы по усопшим. Ниже вы найдете текст моления о памяти покойных родителей и других родственников.

Молитва детей об усопших родителях

Специальная молитва на Радоницу по усопшим — текст для чтения дома или на кладбище

Молитвы читаемые на кладбище

На Радоницу молитвы по усопшим можно читать не только на кладбище, но и дома. Ниже вы найдете примеры таких текстов. Каждую из этих молитв по усопшим нужно читать на Радоницу дома или на кладбище, вспоминая о покойных родственниках.

Текст специальной молитвы на Радоницу для чтения дома и на кладбище

Выбрать текст молитвы на Радоницу для чтения дома или на могилах усопших родственников вы можете среди следующих примеров:

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Лития для совершения дома или на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Православная молитва на Радоницу по усопшим для дома — текст и пример для прослушивания

Молитвы читаемые на кладбище

Чтобы вы могли легко выучить молитву по усопшим на Радоницу, мы подобрали текст моления и видео, где ее можно послушать дома. Пример чтения поможет вам без труда разучить текст радоницкой молитвы.

Православная радоницкая молитва по усопшим для чтения дома — текст и пример чтения

Подобранную нами молитву по усопшим на Радоницу можно читать и дома, и на кладбище.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесйаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоище Твоем, Господи, идеже вей святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Среди подобранных нами радоницких молитв по усопшим вы найдете тексты для прочтения дома и на кладбище. Также мы подобрали видео-пример их чтения. Специальная молитва на Радоницу по усопшим поможет вам правильно подготовиться к этому дню и поддержать светлую память о покойных родителях и родственниках.

Ссылка на основную публикацию